الو بامداد!

الو بامداد اشکالات طرح خط ویژه تاکسی

الو بامداد اشکالات طرح خط ویژه تاکسی

۱ـ رعایت نشدن حقوق تاکسی خطی به این معنی که با وجود آنکه تاکسی های خطی عوارض را پرداخت می کنند ولی درخط ویژه به آنها اجازه تردد وتوقف داده نمی شود که این کارهم باعث تبعیض بین تاکسی ها وهم تضییع حقوق آنان است. ۲ـ با توجه به عرض کم خیابان، شروع خط ویژه […]

الوبامداد

الوبامداد

با سلام حضور مسئولین بیمارستان شهید رحیمی برای مادرانی که با نوزدان برای ویزیت پزشک کودکان مراجعه می کنند اطاقی درنظر گرفته شود که مادران بتوانند برای انجام امور نوزدان ازآن استفاده کنند. *** نظافت و بهداشت کوچه پس کوچه های شهر رعایت نمی شود. از شهرداری تقاضا داریم به نظافت کوچه ها هم رسیدگی […]

الو بامداد

الو بامداد

شهرداری کوچه های گلدشت غربی پشت صدا وسیما را کنده تا آسفالت کند اما، بیشتر از دو ماه است که آنها را رها کرده است! ؟ *** پل انقلاب نه خط کشی دارد و نه چراغ های روشنایی برای شب،به گونه ای که رانندگی در شب برروی این پل خیلی سخت است و همیشه آنجا […]

الو بامداد

الو بامداد

خیابانهای شهر خرم آباد نیاز به نظارت بازرسان و کارشناسان شهرداری دارد اگربه وضعیت نظافت وعوامل مخاطره آمیز به خصوص درخیابان های حاشیه شهرو نزدیک به دامنه کوه های اطراف آن دقت شود، عدم توجه کافی به موضوعات مذکور به سرعت احساس می گردد. بطورنمونه خیابان سوم قاضی آباد که درحاشیه شرقی قسمت جنوبی شهرو […]

الو بامداد

الو بامداد

چند شب قبل از این درکوچه ما عروسی بود ، تا پاسی ازشب با تیراندازی اندازی هوایی همه محله ازترس میخکوب شده بودیم . صدای بلندگوها، ارگ ودست گرفتن تا ساعت ۲ نیمه شب همه را خواب زده کرده بود. چرا نیروی انتظامی به این جرم ها مشهود رسیدگی نمی کند؟؟ **** ولی دانش آموز […]