شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی

شعر: بهار زندگانی

شعر: بهار زندگانی

بقلم  حسن خشنود ( نافذ) کاش آن حال و هوای نوجوانی باز می گشت باردیگر آن بهار زندگانی بازمی گشت فاش گویم کاش دوباره جوان می گشتم و آن روزگار عشق و عیش و کامرانی باز می گشت سر خوشم با خاطرات کودکی ایام پیری کاش آن شور و نشاط آنچنانی باز می گشت عمر رفت […]