سخن هفته

زمانی برای پاسخگویی …

زمانی برای پاسخگویی …

زمانی برای پاسخگویی … به قلم :احمدرضا شیری نوروز ۱۳۹۵ نیز به پایان رسید و مسافران نوروزی از هرمبداو درهرمقصدی راهی دیاروکاشانه خود شدند. در چند سال اخیر با اندک بهبودی در سطح رفاه اجتماعی و افزایشی نسبی در قدرت خرید جامعه غالب خانواده های ایرانی نیزهمچون همتایان خود در سایر جوامع، مدتی قبل ازشروع […]

نوروز می آید می توان بخشید وعشق را تقسیم کرد

نوروز می آید می توان بخشید وعشق را تقسیم کرد بتول صادقی به روزهای پایانی سال ۹۴ رسیده ایم. روزها را در حالی سپری می کنیم که یکسال دیگر ازتقویم عمرمان ورق می خورد. برگ برگِ این تقویم را پشت سرگذاشتیم وبه برگ آخرنزدیک می شویم. فرقی نمی کند راه را درست رفته باشیم یا […]

دو یاد داشت

سخن هفته: دو یادداشت از تیمور احمدوند (۱) تنور داغ است ، نان را نسوزیم حب تب تنوردوانتخابات درراه است می خواستم یادداشت هفته را درخصوص اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تنظیم کنم با یادآوری نکته ای به خواص ونخبگانی که از سروظیفه شناسی ومسئولیت پذیری درتند باد، کلاه برسرنهاده اند … وآن نکته […]

مهربانی با طبیعت تمرین مهربانی با خودمان است

مهربانی با طبیعت تمرین مهربانی با خودمان است حکایت مدیران فرهنگی ما ومهندسی فرهنگی   بقلم تیمور احمدوند با خودم قرارگذاشته بودم دریادداشت ها بر اولویتهای فرهنگی بیشترتاکید داشته باشم خصوصا که جدیدا ازدبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مجموعه ای تحت عنوان رساله تشریفات در زندگی به سبک اسلامی به دستم رسیده بود، مجموعه ای مفید، […]

تحکم و تهدید حرف از تنبیه با مردم

یک همشهری اخطاریه ای را نشانم داد که از شهرداری به در منزلشان تحویل داده بودند. دراین اخطاریه به ایشان یاد آوری شده بود؛ شما عوارض نوسازی نداده اید و اگر ظرف یک هفته پرداخت نکنید، آب وبرق و… قطع خواهند شد. می گفت : وقتی به مامورشهرداری یاد آوری کردم که ما عوارض خود […]

12