تاریخ خبر: ۲۹ دی ۱۳۹۴
توسعه یافتگی باید تقسیم شود

توسعه یافتگی باید تقسیم شود

توسعه یافتگی باید تقسیم شود

فاطمه شاکرمی

چطورمی شود که محله ای آن طورسامان می یابد ومحله ای مثل پشته حسین آباد باید از توسعه به جا مانده و رنگ و روی قدیمی خود را داشته باشد؟پشته حسین آباد، محله ای با تراکم جمعیت بالا واقع درجنوب شهرخرم آباد ویکی ازقدیمی ترین محله های این شهراست.پشته حسین آباد اگرچه درحاشیه شهرواقع شده، ولی مردمانی باصفا و دریا دل و صبور و درعین حال فرهنگی و فرهنگ پذیر درآن ساکن هستند. چهره فقروعدم توسعه، دراین نقطه از شهرنسبت به نقاط دیگر، بیشتر خود را نمایان می کند.درگذری که به قصد انجام تحقیقی میدانی درقالب دلایل توسعه نیافتگی این منطقه داشتم، کوچه هایش همه با نام شهدا مزین شده بودند که یاد آور رشادت ها وشجاعت های مردمان این دیار بود. برای انجام تحقیق، ازاهالی محل یاری جستم و علت را ازخود آنها جویا شدم.آنها که از قشرهای مختلف بودند، نظرات متفاوت و دیدگاه های گوناگونی ارائه دادند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می کنم.ـ یکی، نظرش این بود که ماندن برسرافکار گذشته ووجود تعصب نژادی، علت توسعه نیافتگی این محله است.
ـ یکی دیگر ضعف فرهنگی وطایفه گرایی درانتخاب نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای شهروفراموش کردن سخنان قبل ازانتخاباتشان را علت این امرمی دانست.ـ دیگری شعارمحور بودن مسئولین شهری وعدم توجه وعملی نکردن شعارهای خود را ذکر کرد.ـ یکی دیگرسکونت اکثریت قشرفقیر دراین محل وعدم همکاری شورای شهررا عنوان کرد

آن یکی، نبود مراکز مهم اداری دراین منطقه را علت دانست که باعث عدم توجه مسئولین به پشته حسین آباد شده است.
یکی هم نظرش این بود که تعدادی ازجوانان تحصیل کرده (که درعین حال بیکارهم هستند) به همراه افراد با تجربه، باید شورای محل را تشکیل دهند و درمقاطع مختلف زمانی (مثلا ماهانه) به بررسی مشکلات این محله بپردازند و درجلسات خود ازحضورمسئولین امرهم بهره مند شوند که این می تواند راهکاری باشد برای حل مشکلات این محله.تعدادی هم مهاجرت بیش ازاندازه روستاییان دراین محله به علت ارزان بودن ملک مسکونی و نبود سرمایه گذار در این محله را عنوان کردند. پشته حسین آباد بیش ازیکصد وپنجاه(بیش از۱۵۰) شهید تقدیم انقلاب کرده است واین نشان ازانقلابی بودن و ولایتمداری مردمان این محله است.
تقدیم این شهدا به انقلاب ، حاکی ازآنست که مردمان این محله، همواره یارویاور انقلاب بوده اند و برای پیروزی انقلاب ، سختی ها را تحمل کرده و در صحنه های مختلف، نقشی پررنگ وحضوری فعال داشته اند. اما اکنون پس ازسالیان متمادی، هنوز اثری ازتوسعه وتوسعه یافتگی دراین محله ، آنطورکه باید وآنگونه که شایسته مردمانش باشد، مشاهده نمی شود و هنوزکه هنوز است، آن بافت قدیمی وشکل وشمایل گذشته را حفظ کرده است.
آیا مسئولین ما، دراین محله، گذری هرچند گذرا داشته اند؟
آیا برای یک بارهم که شده پای درد دل اهالی این محله نشسته اند؟
آیا به مطالبات مردم بها داده اند؟
چطورمی شود که محله ای آن طورسامان می یابد ومحله ای مثل پشته حسین آباد باید از توسعه به جا مانده و رنگ و روی قدیمی خود را داشته باشد؟ مگرمی شود بین انسان های شمال وانسانهای جنوب فرق گذاشت؟ مگرکارمندی که در جنوب است چه تفاوتی با کارمند شمال شهر دارد؟ آیا می شود روی شخصیت انسانها قیمت گذاشت ؟ محله های دیگر خونشان از خون مردم این محله که قرمزترنیست، آیاهست؟
توسعه باید خصلت هم مکانی وهمزمانی داشته باشد. پس نباید محله ی پشته حسین آباد اینگونه با بی مهری و بی توجهی مسئولان امر مواجه شود.
اگرمسئولی، رسیدگی به مناطق محروم برایش کار سختی است و ازعهده این مسئولیت بر نمی آید بهترآن است که کناربکشد واستعفا دهد و جا را برای افراد لایق تر بازکند ومیدان را به شایستگان بدهد. شایسته نیست وازعدالت به دور است ، مردم روز به روز درآتش بی مهری آنها بسوزند وانتظار روزی را بکشند که آنها هم رنگ توسعه را دیده باشند (روزی که تا بحال هرگز فرا نرسیده است) اینکه همه نگاه ها به یک سمت شهر، معطوف شود و سایر بخش ها را نادیده گرفتن، کاری خلاف انصاف وکار خلاف تعهدی است که برای تصدی پست ها از روز اول برعهده گرفته اند.
به قول یکی ازمغازه داران این محل که می گفت: نماینده مجلس (اسمش را دیگر نمی آورم) برای سخنرانی به این محل آمد و ازبرق مغازه من برای سخنرانی استفاده کرد، ولی تاکنون هنوزیک بار هم به این محله برای رسیدگی به مشکلاتش نیامده، خُب آیا این خدا پسندانه است؟
باید روزی شاهد این باشیم که برای مناطق مختلف تبعیض قائل اند وهمانطور که به شمال شهربها داده می شود و رسیدگی می شود، مناطقی مثل پشته حسین آباد هم نباید ازنظرها دورافتند. توسعه یافتگی باید تقسیم شود، عدالت باید رعایت شود.
آیا معنای عدالت این است که به خاطرضعیف بودن وضع درآمدی و یا وجود عده ای با وضع ضعیف زندگی، درمنطقه ای محروم ، آن منطقه را از چشم انداخت و تمام نگاه ها را به سمت مناطق دیگر دوخت؟
عدالت باید درقالب رفع نقاط ضعیف مناطقی مثل پشته حسین آباد ظهورپیدا کند، خارج از انصاف وعدالت است که با وجود آثار فقر و توسعه نیافتگی درمنطقه ای ، به تقویت آن محله نپرداخت و نقاط ضعفش را نادیده گرفت .
چطورمی شود عده ای درآن سوی شهر درآسایش هستند و فکر و دغدغه خیابانهای فرسوده وقدیمی، کوچه های بدون آسفالت، مدارس با امکانات نامناسب، بافت های کهنه و فرسوده، نبود امکانات از قبیل پارک و زمین و سالن ورزشی، ضعف روشنایی معابر و … حتی به خاطر شان خطور نمی کند تا برسد به این که تجربه اش کنند؟
بالاخره مسئولان ودست اندرکاران جامعه هم ازدوش همین ملت بالاتر رفته اند و به آن مقام و آن پست دست یافته اند، حال آیا این خواسته ای غیرمعقول است که به مسائل ومشکلات مردم، توجه نشان دهند و درمتن زندگی آنها راه پیدا کنند وصحبت هایشان را بشنوند و فقط شعار ندهند؟
آنها باید رسیدگی به وضع مناطق محرومترمثل پشته حسین آباد را وجهه همت خود قرار دهند، رسیدگی به وضع اینگونه مناطق محتاج است به اهتمامی شدید وعزمی راسخ تر و اراده ای پولادین تر
امیدواریم روزی شاهد آبادانی وپیشرفت بیشترازپیش محله ولایتمدارانقلابی پشته حسین آباد نیز باشیم.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

IMG12013022 82138314-70844615 139212012143516872175674 2124432

یک دیدگاه