تاریخ خبر: ۱۸ مرد ۱۳۹۵
روز خبرنگار ودغدغه های این شغل

روز خبرنگار ودغدغه های این شغل

روز خبرنگار

ودغدغه های این شغل

روزخبرنگار باز هم آمد و رفت.
ازسال قبل تا امسال در این روز، خبرنگاران همچنان ثابت قدم و استوار درعرصه های خبری استان حضورفعال داشتند.
هرجا که حادثه ای بود، هرجاگامی برای توسعه استان برداشته شد وهر جا که نسیم امیدی می وزید آنجا خبرنگاری هم بود که خبرش را بنویسد تا آنچه رخ می دهد در خلا اطلاع رسانی نباشد.
این از این طرف.
اما ازآن طرف چه اتفاقی افتاد؟
هنوزهم شغل خبرنگاری یک شغل سخت اما، بدون تامین است وخبرنگاران امنیت شغلی ندارند چون عرصه ی رسانه ای،عرصه ای درآمدزانیست که بتواند امنیت شغلی را برای اهالی خود ایجاد کند تا خبرنگاری که باید به دل حادثه بزند و خطرکند دغدغه شام شبش را نداشته و خاطرش ازفردایش آسوده باشد.
ازآنطرف هنوزبوی عمل به وعده ها به مشام نرسید.
هنوزهم مطالبات اهالی رسانه ازادارات استان وصول نشده ماند. گویی که این گره بازشدنی نیست.
وازآن طرف خبری ازتعریف بسته فرهنگی درکنارطرح های عمرانی واقتصادی نمی رسد.
وخبرنگارکه صدای همه را به گوشها می رساند هنوزهم به دنبال گوشی برای شنیده شدن صدای خودش می گرددوبراستی مهجوریت از این بیشتر؟
یکبار دیگر وبه مناسبت این روز، همکاران خود را با وجود همه ی بی مهری ها دعوت می کنیم به تلاش وکوشش برای توسعه ی لرستان هرچندمی دانیم که توسعه بدون فرهنگ محقق نمی شود.
دنیای امروزدنیای حرکت های چراغ خاموش نیست. مردم دوست دارند تا مدیران وهمه ی دست اندرکاران در فضایی روشن و شفاف حرکت کنند.
وچه کسی بجزخبرنگارمی تواند منادی این شفافیت و روشنی باشد….
متاسفانه نسیم دلپذیری برای یک تعامل دو طرفه ی خوب بین دستگاه های اجرایی با رسانه ها نمی وزد.
امسال هم مانند سال قبل بامداد لرستان بحث جدی تعریف بسته ی فرهنگی را مطرح و آنرا حلال مشکلات می داند.
امیدکه سال آینده درروزخبرنگاران، خبرنگاران لرستانی دغدغه امنیت شغلی نداشته باشند.
امید که سال آینده درروز خبرنگار به یک نقطه تعامل دو سویه بین رسانه هاودستگاه های دولتی رسیده باشیم و موضوع طلب مطبوعات حل شده باشد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

حمید ایزد پناه mardom ذباح

یک دیدگاه