تاریخ خبر: ۲۵ بهم ۱۳۹۴
مولفه های نشاط انگیز و شادی آفرین درجامعه

مولفه های نشاط انگیز و شادی آفرین درجامعه

مولفه های نشاط انگیز و شادی آفرین درجامعه

برزویی

علیداد برزویی

درسرزمین باستانی ایران ما، همواره شاعران و ادیبانی بوده وهستند که ازروی بصیرت و هوشمندی با تیزبینی ودقت نظرخردمندانه مسائل اجتماعی وفرهنگی روزگار خویش را زیر ذره بین گذاشته وبا به کارگیری واژه ها درقالب شعرو سخن موزون به واکاری ریشه ها وعلل آنها پرداخته و آنچه را که امروزه درحوزه ی علوم آکادمیک و اختصاصی ازلحاظ موضوعیت مورد بحث وبررسی قرارمی گیرد به گونه ی یک نظریه علمی بیان داشته اند. فردوسی شاعربلندپایه وحماسه سرای   سخن سنج ازبزرگمردان این دودمان است که خردمندانه وبا آگاهی شگفت انگیزخود، همچون دانشمندی روانکاو وروانشناس درقالب تک بیتی ها به پدیده ی مهمی ازلحاظ روانشناسی اشاره می کند وبا تکیه وتاکید برنبود ونتایج زیانبارآن به فرد ودرمفهوم گسترده تربه جامعه هشدارمی دهد:
هرآنکس که دررنج واندوه زیست
بدان زندگانی بباید گریست
چو شادی به کاهی بکاهد روان
خرد گردد اندرمیان ناتوان
او درقالب این دوبیت می گوید:بهترین خوراک روح و روان نشاط وشادابی است و زندگانی بدون نشاط مایه ی غم وافسردگی ودرنهایت ضعف وناتوانی جسم وجان است.
اگرشادی ونشاط درزندگانی فرد وجامعه دچارنقصان گردد روح و روان آدمی نیزگرفتارکسالت و رخوت شده و درنهایت خرد یعنی عقل ودرک وفهم انسان دچار ضعف و زبونی می شود.
وی به درستی این نکته را که امروزه  دانش روانشناسی آنرا به عنوان یک عامل موثر و مفید در سر زندگی فرد وجامعه وبسیاری ازمشکلات روانی انسانها می دانند و برآن تاکید دارند، درقالب شعربه تصویرکشیده است.
شاعر گرانقدرما براین باوراست که وجود پدیده نشاط وشادی درزندگی فردی واجتماعی به حیات آدمی امید و شادابی و به فهم و درک و فکر او قدرت زایش وبالندگی می بخشد.
دردنیای امروزه گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت ، گرایش به زندگی توام با رفاه و آرامش و ماشینی شدن زندگی، موجب شده سطح عملی توقعات وانتظارات برآمده ازخواسته های مردم با میزان امکانات حیاتی هم آهنگی وهمخوانی نداشته باشد و برهمین اساس است که بسیاری ازمشکلات اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وسیاسی درصحنه جامعه سر برآورده وناهنجاریهای گوناگونی همچون دزدی، بزهکاری، فحشا، رشوه وسایر مفاسد اجتماعی را به وجود می آورد.
همانطورکه اشاره شدنظریه های روانشناسی برتاثیر نشاط وشادابی درصحت وسلامت جسم وجان افراد تاکید دارند وآنرا یکی ازعوامل بسیار موثر درشور وحال و امید به زندگی، ادامه ی حیات وشوق و ذوق به مشارکت دراموراجتماعی و تلاش و کوشش بیشتر برای زندگی بهتر می دانند.
شادابی وخرمی و سرزندگی همچون موتورمحرکه ای است که فرد وجامعه را با نیرویی نشات گرفته ازامید به حال و آینده ای که می خواهد درآن زندگی پر بار و پربارتر داشته باشد به حرکت درمی آورد.
نبود نشاط وشادابی درزندگی، افسردگی، نا امیدی، یاس ، پریشان حالی وناتوانی جسمی و فکری را درپی دارد. درحالی که شادابی و سرزندگی و شوق و ذوق درزندگی ، تن را از گزند بیماری دورنگه می دارد و روان را ازافسردگی و پریشان حالی مصون می دارد وبه عقل وادراک آدمی توان بالندگی و قدرت پویایی می بخشد.
بدیهی است به همان اندازه که زمینه ی ایجاد نشاط و شادابی در زندگانی یک ملت وجود داشته باشد به همان اندازه زمینه ی احرازتندرستی، امنیت روانی وقدرت تفکر وجود خواهد داشت. با بهره مندی ازچنین شرایط نشاط انگیزی است که می توان بدون دغدغه زمینه ی آفرینندگی و خلاقیت دراموراجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم کرد.
حال این پرسش مطرح است که چگونه و با تدارک چه زمینه هایی و تمهید چه ابزار و امکاناتی می توان پدیده ی نشاط وشادی درزندگی اجتماعی افراد یک ملت وجامعه را به وجود آورد؟
زمینه های نشاط انگیز و شادی آفرین
می دانیم که سرچشمه ی کلیدی رفتارها وکنش های آدمی، تامین نیازهای حیاتی وخواسته های فیزیولوژیکی و روانی اوست. بدین معنا که خواسته های انسان هم جنبه ی فیزیکی و زیستی دارد وهم جنبه ی روانی ومعنوی. چنانچه این خواسته ها به دلایلی برآورده نشوند،  انسان دچار اختلالات و ناراحتی های روانی شده وحالت ناخشنودی، نارضایتی و حتی غمگینانه پیدا می کند.
این نیازها برای انسان می تواند درسطح نیازهای جسمی، ایمنی، روابط اجتماعی، محبت و احترام خویشتن یابی یعنی نیازهای معنوی وفرهنگی مطرح باشد. به عنوان مثال اگریکی از دوستان و یا فامیل نزدیک از شما چیزی درخواست کند که از لحاظ حیاتی  به ضرورت مورد نیازش باشد و شما به تقاضای او پاسخ مثبت دهید این عمل با نتایج مثبتی که به همراه دارد زمینه ایجاد خوشحالی و شادابی روحی و روانی او را تاحدودی فراهم  می کند.
گوش دادن به حرفهای او، اظهارمحبت به او،  احترام قائل شدن برای نظریات او، رفتار مناسب داشتن با او، همسان دانستن او با دیگر اقوام وخویشان در موارد مختلف و بسیاری از مسائل دیگر، به همان اندازه به او نشاط وشادابی وسرزندگی می دهد (اگر مبتلا به یک بیماری ژنتیکی وشخصیتی نباشد) که تامین خواسته های مادی او.
اگرشما تامین نیازها وخواسته های(مادی، روانی، معنوی) فامیل موردنظر را کمترمورد توجه قراردهید ویا  اصولا ندهید ویا تنها به یک مورد ازخواسته ها اهمیت بدهید و موارد دیگر را بی پاسخ بگذارید طبیعی است  فامیل  شما آن رضایت خاطر، شادابی، سرزندگی و نشاط روحی را که شما درتوجه به تامین نسبی همه خواسته ها و نیازهای مادی و معنوی او از خود نشان داده اید پیدا نخواهد کرد.
دریک خانواده که بنیان اصلی هرجامعه ونمونه یک گروه اجتماعی پایدار و متشکل از افرادی است که به علت نسبت سببی (پدر و مادر) و نسبی( فرزندان و پدر مادر) دریک جا با هم زندگی می کنند و به صورت یک واحد منسجم، هدفها وآرمانهای مشترکی را دنبال می نمایند، این حکم نیز صدق می کند.
اگرخانواده ازوضعیت اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار باشد و رفتارها و روابط شان براساس احترام متقابل ورعایت حقوق فردی وجمعی افراد در خانواده باشد، درمسائل خانوادگی همه افراد مشارکت داده شوند،به بیان عقیده ی آنان در امور خانوادگی اهمیت داده شود، امکانات مادی خانواده به نسبت نیاز وشرایط سنی وتحصیلی و … دراختیار آنان قرارگیرد و از نظر محبتی وعاطفی همگی به نسبتی یکسان مورد توجه والدین قرارگیرند و هیچگونه تعبیضی درحق اعضای خانواده ازجانب والدین به عمل نیاید و… به نظر می رسد در چنین  خانواده ای(اگرموانع استثنایی وتصادفی حادث نشود) شرایط نشاط وشادابی روانی که به زعم فردوسی زیربنای سلامتی جسمی ونشو و نمای فکر و اندیشه ی افراد است، مهیا می باشد.
حال مثال دوست وخانواده را به عنوان نماد فرد و گروه اجتماعی به یک جامعه وملت تعمیم می دهیم.
بهره مندی برابرهمه ی افراد ازفرصت ها ومجال های زندگی (مزایای زندگی اجتماعی) همچون : مجال زنده ماندن، مجال حفظ سلامت، مجال تحصیل علم، مجال  درستکارماندن، مجال احراز مقامات عالی و به طورکلی مجال برخورداری از امکانات مادی ومعنوی جامعه، توزیع عادلانه ثروت اجتماعی به منظورجلوگیری ازفاصله طبقاتی با برقراری عدالت اجتماعی درزمینه های مختلف،  ایجاد زمینه ی بیان آزادعقیده وفکر و اندیشه و تامین امنیت اجتماعی، شغلی وحرفه ای با احترام به شخصیت علمی یا اجتماعی وسیاسی افراد، امکان انعطاف پذیری شرایط اجتماعی و رعایت مراتب تساهل وتسامح با وجود امکانات و تدارکات آموزشی، پرورشی، تفریحی، ذوقی و بهداشتی متناسب با نیازگروه ها وقشرهای مختلف اجتماعی، نشرحقایق ومسائل مبتلابه جامعه از طریق رسانه های جمعی، وجود زمینه ی مناسب برای تشکیل نهادهای مدنی وفعالیت آزاد آنها درجامعه،امکان عیب جویی وانتقاد سازنده از مسئولان اداری وکشوری به منظوراصلاح بهتر امورموظف،احترام به حقوق فردی واجتماعی افراد براساس قوانین موضوعه،تساوی افراد دربرابر قانون، انتخاب وانتصاب مسئولان و مدیران دست اندرکار اداره ی جامعه براساس دانش ـ تجربه ـ شایستگی ـ کار آمدی وتوانایی انجام کارحسب نوع مسئولیت، امکان مشارکت آزاد مردم درفعالیت های اجتماعی ـ فرهنگی وسیاسی واحترام به رای و نظرآنان ازجمله سرفصل های مسائلی است که یک جامعه را ازحرکت دریک جاده سنگلاخی بازداشته وبه یک جاده اتوبان هموارهدایت می نماید و بدین وسیله زمینه ی نشاط، خرمی وشادابی روح و روان افراد جامعه فراهم وموجب سلامتی جسم و رشد و شکوفایی اندیشه ، عقل و اداراک آنان می شود.
گفتنی است وجود اینگونه شرایط وویژگی ها بستگی به اوضاع واحوال اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی وفرهنگی وسیاسی هرجامعه وملت دارد ودراین مقال مقصود، خواسته های و نیازهایی است که نه به صورت آرمانی وخیالی بلکه به گونه ای نسبی و درحد امکان می تواند در شادابی، خرمی ، سلامتی جسم و اندیشه ی جامعه تاثیر گذار بوده و چار چوب آن مبتنی برسنت آزاد اندیشی، ترقی خواهی ، مردم سالاری و الزام عملی باشد. طبیعی است فقدان چنین شرایطی در ارتباط با تامین خواسته های مادی و معنوی نمی تواند انسان را به شادابی و تندرستی و پیشرفت علم و دانش و فضیلت اخلاقی درجامعه امیدوار سازد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

139212012143516872175674 قا ئم مقام 139302100918241292642444 ورزش همگانی

یک دیدگاه