تاریخ خبر: ۱۰ اسف ۱۳۹۴
ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی /بقلم جواد سلیمانی

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی /بقلم جواد سلیمانی

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی

جواد سلیمانیبقلم جواد سلیمانی

ازوظایف دولتها وشهرداریها اجرای صحیح مبلمان شهری است که یکی ازاجزای مبلمان شهری توجه ویژه به امرورزش همگانی است.
توجه به امرورزش همگانی موجب تشویق وترغیب اعضای جامعه برای رفتن به سمت ورزش می شود که درنهایت به بسط وتوسعه این موارد به سمت جامعه ای ورزشکار ، سالم و قهرمان پرورحرکت خواهد کرد.
متاسفانه درجامعه کنونی ما، به ورزش به عنوان کاری ازسرسیری نگاه می شود نه به عنوان یک ضرورت درزندگی همگان ونه به عنوان یک سرمایه گذاری خارجی اجتماعی ونه به عنوان یک عامل پویایی وحرکت ملی ونه به عنوان یکی ازارکان توسعه پایدار!!
ورزش همگانی که پایه گذاروشالوده ورزش قهرمانی است ازبطن جامعه برمی خیزد و بایستی افراد جامعه دراطراف خویش هرجای شهرکه گام می گذارند خود را درمعرض امکانات ورزشی  ببینند وبایستی زمان دسترسی به امکانات ورزشی اززمان دسترسی به عوامل بزه کاری ازجمله مواد مخدرکمتر وکوتاه تر باشد که درواقعیت امروزجامعه ما اینچنین نیست و عکس این موضوع صادق است .
ورزش همگانی به عنوان یکی ازاصول فرهنگساز در بین جوامع جا افتاده وبه عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی فرهنگی ملتها ازآن یاد می شود.
ورزش همگانی به عنوان سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی درکل دنیا شناخته شده است واین موضوع برکسی پوشیده نیست که ملت ورزشکارحتما جامعه ای سالم بوجود خواهد آورد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

namayande10 182590 82125614-70820188 کنسرت-احسان-خواجه-امیری-در-رفسنجانخانه-خشتی11

یک دیدگاه