تاریخ خبر: ۲۶ فرو ۱۳۹۵
انتخابات، سرنوشت ما و وظیفه نخبگان

انتخابات، سرنوشت ما و وظیفه نخبگان

انتخابات، سرنوشت ما و وظیفه نخبگان

هم اینک که درآستانه مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرارداریم توجه به شرایط حساس منطقه وکشورمی طلبد که تمامی دست اندرکاران انتخابات اعم ازانتخاب کنندگان ، انتخاب شوندگان ومتصدیان برگزاری با دانش وبصیرت کافی نسبت به انجام این مهم اهتمام ورزند.
دراین راستا توجه به نکاتی را ضروری می داند:
۱ـ نگارندگان این سطورمعتقدند که علیرغم تمامی آثار وبرکاتی که تحزب درست وقانونمند می تواند در جامعه داشته باشد تقسیم بندی جریانات سیاسی کشور به دوطیف اصلاح طلب و اصولگرا درنزد آحاد مردم مخصوصا دراستانهای کشورازجمله لرستان ازپشتوانه فکری وسیستمی کافی بر خوردار نبوده تا جائیکه قاطبه مردم هنوزتعریف مشخصی از این دوجریان سیاسی ندارند به گونه ای که این تمیزوجداسازی صرفا مصرف انتخاباتی داشته ومنجربه بارگیری سیاسی می گردد وعملا آثار مشخصی دراجرای نگرش نظریه پردازان تاثیرگذاراین دوجریان ، حداقل درسطح استانهای کشورمانند لرستان ندارد و جز نوعی بده بستان سیاسی درسطح جابجایی چند مدیرومعاون کاربرد علمی دیگری را برای مردم از خود نشان نداده است.
لذا لازم است نظریه پردازان این دوجریان ازفرصت پیش آمده تا برگزاری انتخابات وحتی پس از آن بهره جسته درراستای تنویر افکار عمومی نسبت به ترسیم دقیق اصول وتشریح روش های اداره جامعه از منظر جریان متبوع خود اقدام نمایند.
مردم حق دارند بدانند وابستگان به جریانات اصلاح طلب واصولگرا چه مدل هایی را برای اداره کشور درزمینه های سیاسی ـ اقتصادی اجتماعی ، آموزشی و… ارائه می نمایند واساسا تحلیل و ارزیابی این مدل ها حداقل درتئوری چه نتایجی را برای ملت وکشوربدنبال خواهد داشت؟ آیا صرف عبارت کلی ونامفهوم اصلاح طلب یا اصولگرا می تواند پاسخ روشنی برای ابهامات جمعیت درگره گشایی ازمشکلات پیش رو وطی مسیر توسعه و ترقی داشته باشد؟ دریک قضاوت منصفانه و بیطرف به یقین اینگونه نیست. آیا برای اصلاح یا اصولگرا بودن صرفا وابستگی به برخی از دست اندر کاران اصلی سیاست در پایتخت کافی است؟
نمونه اصلاحی قابل ارائه دراداره کشور چیست و ویژگیهای آن اعلام است؟جامعه اصلاح شده آرمانی چه مشخصاتی دارد؟ یا درجبهه دیگر، اصول اصولگرائی بصورت منجزومشخص چیست و ملت اصولگرا در نهایت به کجا خواهد رسید؟
و این بدیهی ترین حق ملت است که بداند تا با نگاهی عمیق ترودقیق ترنسبت به اتخاذ تصمیم سرنوشت ساز درانتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهتمام ورزد.
۲ ـ اگرکاندیداهای محترم خود را وابسته به یکی ازجریانات سیاسی مذکورمی دانند رفع ابهامات صدرالاشعار دردرجه نخست و موکدا بر عهده ایشان است تا با تشریح مبانی اصولگرایی و اصلاح طلبی وویژگیهای این دوجریان سیاسی پرده ازابهامات موجود بردارند وآنگاه راهکار علمی و برنامه کاربردی خود را جهت نیل به جامعه آرمانی مورد نظرخودشان بصورت ملموس و محسوس در اختیار افکار عمومی قرار دارند.
آیا صرف ارائه عکسی درکنار احد از لیدرهای هر یک از جریانات سیاسی می تواند دلیل قاطعی بر رفع ابهام مردم جامعه از مبانی فکری این دو جریان سیاسی کشور باشد؟ اینکه برخی از هواداران عزیز متاسفانه در شرایط مختلف سیاسی برطبل اصلاح طلبی یا اصولگرایی می کوبند خود دلیل موجهی بر فقدان پشتوانه توجیهی کافی حداقل درنزد افکار عمومی است وجای تاسف است که گاهی او قات چنین تمیزی درنهایت جای خود را به تعصبات قومی وجنسی می دهد و راه را بر انتخاب درست و اندیشمندانه سد می کند.
لذا قابل توجیه نیست که هم کاندیدائی با هر جریانی سیاسی، قبل ازتبیین مبانی فکری جریان سیاسی خود و ارائه برنامه های علمی و راهبردی ، صرفا با طرح عنوان جریان سیاسی عملا به جدا سازی قومیتی وجنسیتی دامن زده واذهان عمومی را دردخالت در یکی ازخطیرترین مراحل اداره و تنسیق امور کشور با ابهام و انحراف مواجه کند.
۳ـ به یقین اصلی ترین رکن هرانتخابات، اتخاذ تصمیم صحیح و سرنوشت ساز از ناحیه مردم فهیم و انتخاب کنندگان خردمند است . قبول عناوین کلی اصلاح طلبی یا اصولگرایی برمحور جریانات و تعصبات طایفگی و جنسیتی به یقین تضمین کننده بقا وسلامت جامعه وکشورنیست وجای آن دارد که حداقل دراین مرحله از انتخابات وانتخابات بعدی پیش روانتخاب کنندگان با مشارکت جدی وفعال درجلسات کاندیداهای محترم ، مطالبه گرنمونه ها وویژگیهای جریانات سیاسی متبوعشان باشند و برنامه های علمی و کاربردی آنان را جویا شوند وآنگاه بدون توجه به وابستگی های قومی و جنسیتی به احسن وجه کاندیدای عملگرا وتوانمند را انتخاب نمایند و لوآنکه وابسته به هیچیک از دو جریان سیاسی نباشد والبته که شایسته سالاری از همین جا آغاز می شود.
بدون شک چنانچه براثراشتباه یا تسامح یا تعصبات ما انتخاب کنندگان، شایسته سالاری درمجلس شورای اسلامی با تردیدمواجه شود انتظاری ازسایرارکان مدیریتی و اجرایی کشورنمی توان داشت.
بدیهی است رای و نظم مردم تعیین کننده وسرنوشت ساز وقابل احترام است پس انتظارمی رود چنانچه در نتیجه آرا حتی دریک زمان منتخبینی از دوجریان سیاسی متفاوت ازیک حوزه به مجلس راه یابند همکاری ومشارکت جدی وفعال و دلسوزانه در قانونگذاری وتنسیق امور کشور شرط اصلی توسعه و ترقی کشور خواهد بود و راه را برسهم خواهی های غیرمشروح خواهد بست.
(فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)
جمعی از دانش آموختگان
حوزه و دانشگاه استان لرستان

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

2147429 pic-60215-1460818184 82138314-70844615 82127196-70823417

یک دیدگاه