تاریخ خبر: ۰۲ ارد ۱۳۹۵
بررسی و معرفی مجموعه سرگذشت خرم آباد  و دانشنامک خرم آباد پژوهش و نگارش سید فرید قاسمی

بررسی و معرفی مجموعه سرگذشت خرم آباد و دانشنامک خرم آباد پژوهش و نگارش سید فرید قاسمی

بررسی و معرفی مجموعه سرگذشت خرم آباد

 و دانشنامک خرم آباد پژوهش و نگارش سید فرید قاسمی

بامداد لرستان شماره ۷۴۲

بهمن آزادی چگنیبه قلم:بهمن آزادی چگنی

 نمایه:
درصفحات آخرکتاب درصفحات۱۳۷۸ و۱۳۷۹ تعداد۲۴۰ نامجا با ذکرصفحه وجود دارد.
نمایه ها شامل نام مکانها، سلسله ها، اسامی خاص، مشاغل وحرفه ها، بازیها، رشته های ورزشی، سراب ها، ادارات، سازمانهای رسمی ووسایل نقلیه و… می باشند.
کتابشناسی:
درصفحات۱۳۴۲تا ۱۳۷۷ در۳۵ صفحه به معرفی نشریات با ذکرشماره وتاریخ چاپ آنها وهمچنین   پایگاه های اینترنتی وکتابهایی پرداخته که به عنوان منابع وماخذ ازآنها به جهت استفاده ازمطالبی که درباره ی خرم آباد استفاده شده است.
همچنین نام ادارات وسازمانهایی که ازآنها کسب اطلاعات درمورد خرم آباد نموده، آورده شده است.
ـ تعداد شماره های نشریات با ذکر شماره و تاریخ چاپ
ـ تعداد پایگاه های اینترنتی
ـ تعداد کتابهای مورد استفاده با ذکر مشخصات  نویسنده و ناشرو.. و صفحات مورد استفاده
کارنامه لرستان پژوهی استاد سید فرید قاسمی
۱ـ تشکیل کتابخانه خصوصی
۲ـ کتاب شناسی توضیحی لرستان
۳ـ لرستان نامه ومفرغ لرستان
۴ـ خاطرات زندانیان فلک الافلاک
۵ـ مجله لرستان پژوهی
۶ـ فصلنامه شقایق در۴ شماره
۷ـ مجله لرستان پژوهی( سال دوم) یا کتاب لرستان
۸ـ خرم آباد شناسی در۴ مجلد
۹ـ خاطرات من از خرم آباد قدیم
۱۰ـ  مقدمه نویسی برآثار دیگران
۱۱ ـ  صدها مقاله  برای مطبوعات ملی ومحلی، راهنمایی  دانشجویان و پژوهشگران ، اهدای  اسناد وعکس
۱۲ـ اهدای دو هزار جلد کتاب کتابخانه شخصی به کتابخانه کانون بازنشستگان آموزشی و پرورش و هزاران مجلد به  سه هزار کتابخانه دیگر
۱۳ـ پیشینه ی ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم آباد
۱۴ـ سرگذشت خرم آباد شناخت خرم آباد با مختصات ذیل:
ـ پی نوشت ص۱۴۴ـ ۱۳۵ شماره توضیحی از صفحه ۱۴۴ تا ص۱۶۴
ـ پی نوشت ص۴۹۶با۷۸۹ شماره  توضیحی از صفحه ۴۹۶ تا۵۵۱
ـ پی نوشت ص۱۲۶۸ با۱۰۰۸ شماره توضیحی از صفحه ۱۲۶۸ تا۱۳۴۱
مجموعا ۱۹۳۲ شماره توضیح درپی نوشت ها در ۱۴۸ صفحه در کتاب سر گذشت خرم آباد وجود دارد که حساس بودن استاد سید فرید قاسمی را برای هر چه بهتر انجام دادن کار خود ودقت عمل ایشان را می رساند
۱۵ ـ  دانشنامک  خرم آباد ، شامل توضیح وتشریح ۲۴۰۸۰ نام نویسندگان، محققان، نام آوران ورزشی ناشرین و همکاران فرهنگی شان، نامجاها، مکانها و…. می باشد.

12-9-9-19702

دانشنامک خرم آباد
سرشناسه: سید فرید قاسمی۱۳۴۳
مشخصات نشر، تهران ۸۶۰ صفحه، تاریخ انتشار ۱۳۹۴  حروف چینی و صفحه آرایی ، پریسا نوری
این کتاب دارای مطلبی با عنوان سرآغاز از صفحه (۵تا۱۱ پس برحسب سی و دوحرف الفبای فارسی به شرح حال افراد مورد نظر پرداخته شده است.
استاد سید فرید قاسمی در مطلب سر آغاز از صفحه ۵ تا۱۰ همان مطلب سرآغاز کتاب شناخت خرم آباد را تکرار نموده است اما درادامه در سی و دوحرف فارسی اسامی افراد نویسنده ، شاعر و نام کتابها و نامجاها که در انجام کارهای علمی و فرهنگی در خصوص لرستان فعالیت داشته اند آورده شده است.
استاد سید فرید قاسمی با صبروحوصله ای ستودنی به شرح ذیل به بیوگرافی کوتاهی از نویسندگان وفعالین فرهنگی، ورزشی ، علمی و … پرداخته است. دراینجا فقط تعداد افراد با توجه به تقدم حروف الفبا آورده می شود نه اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها ونامجاها ……
حرف  آ تعداد ۵۵۱  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها ونامجاها ……
حرف  ا  تعداد ۱۵۹۱ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها …. ..
حرف ب تعداد ۱۵۷۰ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ….
حرف پ تعداد ۹۷۴  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ت تعداد ۸۷۸  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ج تعداد  ۶۳۰  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف   چ  تعداد۳۹۰  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ح   تعداد ۸۹۰  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف خ  تعداد ۸۰۶  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف د  تعداد ۱۱۵۹ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ذ تعداد ۳۴  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ر تعداد  ۱۰۹۸ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ز تعداد ۴۹۵  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ژ تعداد  ۱۱ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف س  تعداد ۱۶۲۷ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ش  تعداد ۱۱۰۴ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ص  تعداد ۴۳۷  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ض تعداد  ۴۷۳ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ط  تعداد ۴۷  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ظ  تعداد۳۱  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ع تعداد ۸۸۶ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف غ  تعداد۱۶۱  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ف تعداد ۷۴۰ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ق تعداد  ۵۵۷ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ک تعداد ۱۴۴۷ اسم با شرح جزئیات افراد ومکانها و نامجاها ……
حرف گ تعداد ۵۴۰  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ل  تعداد ۲۲۶ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف م  تعداد ۲۸۱۵ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ن تعداد  ۱۰۰۶ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  و تعداد ۳۳۶ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف ه تعداد ۳۲۳ اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
حرف  ی تعداد ۳۴۱  اسم با شرح جزئیات افراد و مکانها و نامجاها ……
کمترین اسامی در حرف «ژ» که شامل ۱۱ اسم می باشد.
بیشترین اسامی درحرف«م» که شامل ۲۸۱۵ اسم می باشد.
درمجموع تعداد ۲۴۰۸۰ بیست وچهار هزاروهشتاد اسم وجود دارد .
با آرزوی توفیق روزافزون برای استاد سید فرید قاسمی لرستان پژوه خستگی ناپذیر. نگاهی داریم به گفتار ایشان که به عناوین سرآغاز ودرآمد دراین کتابها اززبان  وقلم ایشان می خوانیم.
با توجه به آنچه نگارنده ی کتاب ، در واژه ای موسوم به درآمد که شامل سرآغاز وچکیده می باشد  به  جای مقدمه وحرف مولف که معمولا قبل ازچاپ این کتاب درصفحات اولیه ی کتابهایش می خواندیم اکنون به واژه ای درآمد بر می خوریم که شامل سرآغاز وچکیده ی می باشد.
ایشان درحدود ۸۸ صفحه ازکتاب به چگونه پرداختن به موضوعات کتاب روش ها و راه هایی که برای ثبت نسخ خود درپیش گرفته همچنین بطوری ملموس بیوگرافی خود در ارتباط با همکاری با مطبوعات  و نگارش هایی درباره  زادگاهش  درمجله ها  و روزنامه های  چاپ تهران می پردازد  که درگستره ی زمانی حدود ۳۳ سال از چهار دهه ی اول زندگیش را دور از شهر و دیار خود گذرانده است. وی چنین می نگارد :
با وجود همه ی دشواری هایی که در زندگی برای برایم پیش آمده  همیشه وهمواره به لرستان پژوهی، خرم آباد شناسی اندیشیده ام.
همچنین می افزاید: دربرهه ای که دیارشناسی و زادگاه پژوهی متاع بی خریداری بود و تا سرحد گناه نابخشودگی پیش می رفت، با توجه به آنکه هیچ حامی و مشوق وهمراهی نداشتم، بی زر و زور، اما با توکل برخدا ایده های بسیار بزرگی درباره ی این دغدغه در سرمی پروراندم. در نخستین گام واکاوی پیشینه ها را دردستورکار قراردادم ، شنیده هایم از کوشش های اداری و ذوقی پیشینیان به دیده مبدل نشده، هیچ سند ومدرکی درمیان نبود و پس به فکر برپایی کتابخانه و مرکز اسناد در این زمینه افتادم وهر آنچه درباره ی لرستان منتشر شده بود گرد آوردم.
همچنین درادامه دستاوردهای پژوهشی خود را شامل سه سرفصل می داند:
۱ـ  بخشنامه ای و اداری
۲ـ پایان نامه های دانشگاهی
۳ـ  تفننی وذوقی
بعدها سه شیوه ی دیگر به لرستان پژوهی افزوده شد:
۱ـ تخریبی( تقلیدی، تحریفی، تحلیلی، تفریحی، تبلیغی)
۲ـ تجاری
۳ـ تحقیقی( تنویری،عاشقانه وخالصانه)
استاد قاسمی، تناوب را به توالی مبدل نموده ونهالی کاشت تا درسالهای آتی به درخت تناوری تبدیل شود، بدون  اغراق می توان گفت آرزوی ایشان برای خدمت به فرهنگ زاد بومش تحقق پیدا نموده است، هرچند شک نداریم که ایشان از کارهای  تحقیقی، نگارش و اثباتی که انجام داده اند رضایت کامل ندارند. با علاقه ای که به لرستان دارند، وهم چنین خستگی ناپذیر بودنش.
امیدواریم خداوند بزرگ به ایشان توفیق عمل به ایده های نشات گرفته از نیکو خصالی اش را عطا نماید و درآینده شاهد خدماتی بیشتر باشیم.
سخنی با استاد:
آنچه می خوانید سخنی است برآمده از دل وبرداشتی است ازخود نوشتی که استاد قاسمی در مباحثی با عنوان سر آغاز و درآمد در ابتدای کتاب سرگذشت خرم آباد، ازخود  ودرباره ی خود و رنج ومرارت هایی که با گام برداشتن در این مسیرناهموارمتحمل شده است.
بدون شک در تاریخ مطبوعات کشوربه کمتر موردی بر می خوریم که در سن ۱۲ سالگی وارد وادی مطبوعات آنهم به اراده ی خویش، گردیده باشد واین مهم جز از نوابغ،  از افراد عادی بر نخواهد آمد.
خواندن چنین سر نوشتی خود کلاس آموزشی ارزشمندی است که استاد سید فرید قاسمی فرا روی علاقمندان حرفه ی نویسندگی آنهم دیارشناسی لرستان گذارده است. تجربه های ارزشمند و والایی که در طی حدود چهاردهه از بهترین روزهای و سالهای زندگی اش را صرف آموختن و انجام کارهای اثباتی در موضوعات متنوع لرستان شناسی به انجام رسانده است.
هر چند درجای جای این خود نوشت استاد گلایه های بسیار از رنجیده خاطر شدنش از مسئولین وقت درلرستان وکم لطفی هایی که در این راستا در حق ایشان نموده اند ابراز داشته اند، حرف و حدیث های غمگینانه ای که معمولا بر سر راه همه ی لرستان پژوهان قرارداشته ودارد.  البته هرکدام به سهم خود.
قطعا این ضرب المثل در اینجا مصداق پیدا می کندکه: « هرکه بامش بیش، برفش بیشتر»
سلیقه ای عمل نمودن اغلب مدیران فرهنگی در این استان، معضل و دردی است بی درمان. آنچه در خاطرات لرستان پژوهان می توان یافت که در واقع همان عشق بی بدیل برای ادامه کار آنها بوده همانا وجود خیل بیشمار دانشجویان وپژوهشگران هم تباریست که چونان تشنگان در جستجوی آب هستند که لرستان پژوهان توانمندی چون استاد قاسمی را وا دار به گذاردن وقت و صرف انرژی مضاعف در پژوهش ها ونگارش های خود درباره ی لرستان می کند که جناب قاسمی نیز به این نکته اشاره نموده اند.
جای دارد در این مجال نامی از پیشروان و پیشکسوتان لرستان پژوه داشته باشیم که امروزه در میان ما نیستند وروی در نقاب خاک کشیده اند،  همچون زنده یادها اساتید:
پورتیمور، علی محمد ساکی،  حجت اله معینی، محمد رضا والیزاده ، حمید ایزد پناه
و از زندگان که عمرشان درازباد کسانی چون: علیمردان عسگری عالم، دکترسکندر امان الهی و …
هرچند به دلایل ناگفته هیچکدام نتوانسته اند به مانند استاد سید فرید قاسمی درباره ی تاریخ معاصر لرستان کار اثباتی و ارزشمندی انجام دهند تا لرستان پژوهان بتوانند ازچراغی که ایشان بر سر راه لرستان پژوهی روشن نموده اند، هر چه بهتر و بیشتر بهره مند گردند.
طرحی نو که شما با تحمل سختی ها ومرارت ها ی فراوان در جهت لرستان پژوهی در انداخته اید الحق که بی بدیل وبی هماورد است.
همانطورکه بیان  داشته اید کارتان بی اجر و صواب نبوده است تاثیر خودتان را گذاشته اید . الگوهای ارایه شده ی شما بحق که ریل گذاری و زمینه سازی مستحکم و پایدار و مانایی است که نزد حق شناسان تا هماره ی تاریخ مکمل همه ی سر آغاز هایی است که درباره ی لرستان توسط افرادی چند که از آنها نام برده شد ، آغاز گردید و هر کدام به دلایلی که در حوصله ی این بحث نمی گنجد کارشان بی فرجام ماند اما صبر، حوصله ،  توان وموقعیتی که شما داشتید و توانستید به فرجام برسانید ستودنی و قابل احترام از جانب کسانی است که تعلق خاطری به لرستان دارند.
آری کاری را که شما به انجام رسانیده اید مصداق این گفته است که آدم های خلاق هرگز به بن بست بر نمی خورند چون به هرشکلی که شده راهی برای رهایی از بن بست حاصل شده می یابند. جستن راه های عدیده برای به انجام رساندن عشقی که به زادگاه همگی ما داشته اید موجب گردیده که طرحی نو دراندازید و راه های نا رفته را بیازمایید واکنون ماحصل عشق زاید الوصفتان به لرستان و ایمانی راسخ که به انتخاب راه تان داشته اید برای آیندگان هماره سرمشقی است که آموزگاران برای نوآموزان درسطر اول دفترمشقشان  سرمشق می گیرند.
هریک ازپیشکسوتان که از آنها نام برده شد درموضوعی خاص درباره ی لرستان قلم زده اند.
مرحوم پورتیمور به زیبایی تاریخ  لرستان را درخاطره نویسی کلید زده اند اما، به دلایل مبهم نوشتارش درمحاق مانده است که بعد ازنیم قرن، درمطبوعات به صورت ستونی با نگارش وعکس دیگری به چاپ رسید.
زنده یاد علی محمد ساکی و دکتر امان الهی ومحمد حسین آریا،  با ترجمه سفر نامه سیاحان نوعی دیگر ازتاریخ لرستان را آراسته اند. زنده یاد ایزد پناه هم با تحقیق  فرهنگ وگویش های  لری  و لکی…. چاپ آثار باستانی و تاریخی لرستان و دعوت از دیرینه شناسان مشهور جهان ، گوشه هایی از  زندگی  ودیرینه شناسی را در لرستان معرفی نمود.
زنده یاد والیزاده نیز به نوعی دیگر وقایع نگاری عصر قاجار وپهلوی را نوشت. همچنین علیمردان عسگری عالم با نوشتن مثل ها و قصه ها به نوعی خاص فرهنگ لرستان را معرفی نمود.
اما باید اذعان نمود که به شکل هدفمند ورعایت موازین علمی تاریخ اسنادی وشفاهی و روایی در لرستان استاد قاسمی نهضتی را بنا نهاد وسامان داد که تا قبل از وی این مهم ازعهده ی کسی برنیامده بود. توانمندی وخلاقیت ایشان در پیگیری امرمستند سازی تاریخ برای اولین بار درلرستان به علاقمندان ودانشجویان لرستان پژوه راهی را گشود که منطقی ترین اصول تاریخ نگاری در لرستان شد.
استاد قاسمی درست ترین راه لرستان پژوهی که همانا تکیه براسناد تاریخی بود را پیش گرفت، همچنین تاریخ نگاری کتابخانه ای را با پژوهش میدانی درکنار و همراه آن وبا انجام مصاحبه با افراد متشخص به لرستان پژوهی جان تازه ای بخشید و این ایام مصادف با حضور و ظهوردانشجویان وتاریخ پژوهان نواندیش بود که حاصل آن ده ها کتاب از تحقیق لرستان پژوهان به چاپ رسیده اند که می توان سرآغاز نهضت لرستان پژوهی  اسنادی را مدیون استاد قاسمی دانست.
فصلنامه های شقایق که به همت استاد قاسمی و برای اولین بار بطور متوالی درچهارشماره وسپس درادامه ی آنها … فصلی تازه درتاریخ لرستان پژوهی فراروی پژوهشگران لرستان پژوه گذارد. ازاین بایت نباید نقش کار آمد و معمارگونه ی  ایشان در لرستان پژوهی را نادیده گرفت.

معمولا در انجام هرکار نو بویژه در بحث تحقیق وپژوهش و … به علت فراهم نبودن ساز وکاری که از قوه به یافته و دانسته ها را به فعل درآورد، مسئولین امرخواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته بجای تسهیل در امر وانجام کارها درمواردی مانع بزرگی در انجام کار و وظیفه خود می شوند شاید در اغلب نامرادیها، عملکرد خاصان، همانند مسئولین فرهنگی این دیار ازروی قصد وغرض خاصی نباشد. علاوه بربروکراسی که ادارات ما به آن دچارند، تصمیم هایی که مبانی سلیقگی دارند  ازعواملی است که ناخود آگاه برسرراه  یک پژوهشگر، محقق ونویسنده قرار می گیرد که بجای پیشرفت در کار ایشان موجب پسرفت و چیزی شبیه کارشکنی به چشم می آید اما، با سعه صدری که می توان از ابواب جمعی پژوهشگران ومحققان داشت می شود برمشکلاتی اینچنینی پیروزشد.
بنده  به  عنوان کوچک ترین  عضو از خانواده ی لرستان پژوهان که مقالاتی درباره فرهنگ و تاریخ زادگاهم چگنی ولرستان درمطبوعات استانی و غیر استانی دارم همچنین  کتاب تاریخ معاصر چگنی را  نگاشته ام وچند کارتحقیقی مانند آسیب شناسی کتابهای تاریخی لرستان و … را دردست تدوین دارم. جهت یاد آوری نکته ای یا گلایه ای را به عرض می رسانم که با گلایه های ایشان که در کتاب سرنوشت خرم آباد نوشته اند به نوعی مشابهت دارد.
هنگامی که که مشغول حروف چینی وصفحه آرایی کتاب تاریخ معاصرچگنی در انتشارات سیفا بودیم، استاد قاسمی نیز تشریف آوردند بعد ازشنیدن خبر چاپ کتاب چگنی ابراز رضایت نمودند .
مدیر انتشارات سیفا وبقیه ی دوستان حاضر ازایشان خواستندکه زحمت کشیده و مقدمه ای بر کتاب چگنی بنویسند. آنچه مایه دلگرمی بیشتر گشت این بود که برای غنی شدن کتاب چگنی قرار شد که اسناد تاریخی مانند احکام و فرمانهایی و ..  که  در باره  چگنی هستند را در اختیار بنده بگذارید اما چشم انتظاری ما نتیجه ای نداشت حتی رونوشتی از همه ی کتاب را در اختیار شما گذاشتیم،  بعد از تصحیح چندین نام و .. به همان مطلب که تلفنی برای بنده خواند ید اکتفا نموده و با عنوان اشاره که درآغاز کتاب چگنی هست بسنده نموده و آنرا به چاپ رساندیم. همانوقت از لطف شما تشکر نموده و حال نیز از نظر محبت آمیزتان برای آن مطلب سپاسگزارم.
استاد گرامی : هر چند قصد گلایه نداشته و ندارم و درپی توجیه کردن کم توجهی برخی از مسئولین نیستم اما، حتم دارم که برخی اتفاق ها در این روزگار وانفسا طبیعی و غیر عمدی اند .
آثار قلمی حضرتعالی درموضوعات متنوع فرهنگی در سطح کشور بسیارند. هیچ یک ازلرستانی هایی که آثارشان برای لرستان افتخار آورده  است به اندازه ی شما دادفرهنگ لرستان را از قلم نستانده است هرچند به هیچ وجه قصد قیاس نداشته و ندارم و اگر از نوشته ام چنین مفهومی برداشت می گردد از خوانندگان  عذرخواهی می کنم.
با توجه به کمیت نوشته هایتان همچنین کیفیت وگرانسنگی آنها که در موضوعات مختلف فرهنگی می باشند اما، همواره از لرستان و پژوهش درباره ی لرستان بویژه خرم آباد غافل نبوده اید. نمونه ی بارز این ادعا شناسایی بیش از بیست وچهار هزارو… نام ونامجای لرستانی است که با ذکرنوع فعالیت وخدماتی که به انجام رسانده اند، درکتاب دانشنامک خرم آباد، ثبت و ضبط نموده اید.
وقتی جناب چنگایی کتابهای سرگذشت خرم آباد و دانشنامک خرم آباد را برای معرفی و بررسی جهت چاپ درنشریه بامداد لرستان به بنده تقدیم داشتند درنگاه اول دیدن این همه اسم و اطلاعات مربوط به آنها موجب حیرت وبهت شد، اینکه بتوانیم شمارشی درست طبق حروف الفبا داشته باشیم تا  با ارائه آمار درست زحماتتان  را قدردانسته ودین مطلب را ادا نماییم دقت لازم را به عمل آوردیم.شما نمونه یک  لرستانی فرهیخته و با اصالت هستید که هرگز از لرستان و یاد آن غافل نبوده اید. شما شایسته ی بهترین قدردانی ها هستید. هرچند بیان فرموده اید که عشق به لرستان، توان این همه خدمت را به شما داده است باید گفت جایی که عشق باشد، انجام هرمحالی ممکن است.
موفق ومانا باشید

شناخت خرم آباد شامل مباحث ذیل می باشد:

سرگذشت خرم آباد:
اقلیم ، پیشینه، آثار، سیاست، اجتماع ،  اقتصاد، فرهنگ وهنر، آداب ، مذهب ، آموزش، ورزش
فهرست: درآمد شامل سر آغاز صفحه۱۰ تا۱۶/ چکیده ازصفحه۱۶ تا۸۸
فهرست، درآمد، از سرآغاز تا پی نوشت، صفحات۱۰تا ۱۶۶
جایگاه: از صفحه ۸۸ تا پی نوشت صفحه۱۴۴
شهرستان، شهر، نامجا، زمین،کوه، پوشش، هوا، دما، باد، بارش، آب، پی نوشت تا صفحه۱۶۶
آغاز تا قاجار: ازصفحه۱۶۶ تا صفحه۴۹۶
پیشینه: پیش از تاریخ، خایدالو، سیماشکی، سیماش، شاپورخواست، خرم آباد، زمانه خورشیدزادگان، روزگار صفوی، عهد افشار، دوره زند، عصر قاجار
آثار تا پی نوشت ازصفحه۴۴۰ تا صفحه۵۵۴
آب بنا، آرامستان ، پل ، تپه، دوازده برجی، راه، سنگ نوشت، عمارت، غار، قلعه، دژ، کاروانسرا، مناره، ویرانه ها، پی نوشت
ـ فرازوفرود پهلوی:ازصفحه۵۵۴ تاپی نوشت صفحه۱۳۴۲
سیاست: ازصفحه۵۵۴ تا صفحه۶۶۸
ـ آبان ۱۳۰۴ تا شهریور۱۳۲۰
ـ شهریور۱۳۲۰ تا مرداد۱۳۳۲
ـ  مرداد۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۵۷
اجتماع: از صفحه ۵۵۴ تا صفحه۷۷۹
ارتباط، توصیف دیگران-  روا یت ، جمعیت ، خدمات، آتش نشانی وخدمات  ایمنی، امنیت و قضاوت، نظمیه، شهربانی، زندان، ثبت اسنادواملاک، عدلیه، دادگستری، وکالت دادگستری، کارشناسی دادگستری، برق، بلدیه، شهرداری، بهداشت ودرمان، پست، تلفن، تلگراف و تلکس و…، حمل ونقل درون شهری، برون شهری، تعلیم رانندگی، توقفگاه، پمپ بنزین وتعمیرگاه، زباله، فاضلاب، قهوه خانه  وغذا خوری ، گاز، مسافر خانه ، هتل صفحه۷۹۹
ـ اقتصاد ازصفحه ۷۷۹ تا صفحه۸۴۳
کشاورزی، دامپروری، شکار وماهیگیری، تجارت، معدن، صنعت، صنایع دستی وصنایع ماشینی، بانک، بیمه
ـ فرهنگ و هنر ازصفحه ۸۴۳ تا صفحه۹۶۹
آفرینش، اعلان، تبلیغات ، تئاتر، خوشنویسی، داستان آفرینی، روزنامه خوانی و رسانه نگاری، روزنامه خوانی، فروشندگان مطبوعات، نشریه آوران ، نشریه داری، خبرنامه نویسی، شب نامه نویسی، شعر، طراحی، گرافیک، عکاسی، فیلمسازی، کتاب آفرینی، موسیقی، سقایی پژوهش
ـ پایگاه از صفحه۹۷۳ تا صفحه۱۰۱۱
تماشاخانه، چاپخانه، رادیوتلویزیون، سرسرا، تالار، سینما، کتابخانه،  کتابفروشی، کتابسرا، موزه، نشر کتاب
ـ آداب از صفحه ۱۰۲۴ تا۱۰۶۱
تولد،  زناشویی، مرگ،  یلدا، نوروزی، پیش ازعید، تحویل سال، پس ازعید، باور، خوراک، پوشاک، خانه، زبان
ـ مذهب ازصفحه۱۰۶۱ تا صفحه۱۱۵۱
شیعیان، سادات، حوزه علمیه، زیارتگاه، نیایشگاه،  مناسک، ماه محرم، ماه صفر، ماه های ربیع الاول تا  جمادی الثانی، ماه های رجب وشیعیان، ماه رمضان، ماه های شوال و ذیحجه، تشکل، اقلیت های دینی
ـ آموزش از صفحه۱۱۵۱ تا صفحه۱۲۱۷
مکتب خانه، آموزش ابتدایی ومتوسطه، آموزش عالی
ورزش از صفحه۱۲۱۷ تا ۱۲۶۸
بازی ، تربیت  بدنی، ورزش باستانی وکشتی پهلوانی، کشتی، فوتبال و فوتسال،  والیبال،  تنیس روی میز، پینگ پنگ، دوومیدانی،  وزنه برداری،  بدن سازی وپرورش  اندام، بستکبال، دوچرخه سواری، مشت زنی، سوارکاری، شنا، کاراته، هندبال، ژیمناستیک، بیلیارد، کوهنوردی، جودو، هاکی، شطرنج،  تیر اندازی، قایقرانی، ورزش بانوان، سایر رشته های ورزش
ـ پی نوشت ازصفحه۱۲۶۸ تا۱۳۴۲
ـ کتابشناسی ازصفحه۱۳۴۲ تا۱۳۷۸

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

ebn 20130429123411-مدرسه%205%20کلاسه%20خیری%20جعفری%20زرین%20آباد 1467734238 1764869

یک دیدگاه