تاریخ خبر: ۲۸ مهر ۱۳۹۴
بررسی موضوعی چالش های فراروی باشگاه های ورزشی خصوصی

بررسی موضوعی چالش های فراروی باشگاه های ورزشی خصوصی

مهران رضایی
کارشناس تربیت بدنی

سازمانهای ورزشی درکشور ، ازلحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی درحد غیرمطلوب هستند وچندان دلخواه عموم جامعه نیستند.
ازاینرو بسیاری ازاین سازمانهای ورزشی که کاملا درمالکیت دولت هستند وبه شکل دولتی اداره می شوند با کمبود بودجه مواجه اند و این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده توسط این سازمانها شده است. شاید علت اصلی مشکلات ورزشی استان وکشور این باشد که بصورت درون گرا عمل می کند همین امرصنعت ورزشی استان و کشور را با مشکل مواجه کرده است.
یکی ازراههایی که برای غلبه برمشکلات بخش عمومی پیشنهاد شده و طرفداران زیادی یافته است واگذاری اماکن به بخش خصوصی است و مضافا تاسیس باشگاه های ورزشی خصوصی در سطح استانهای کشور.
بخش باشگاه های ورزشی خصوصی می تواند نقش موثری درتوسعه ورزشی همگانی، قهرمانی و همچنین اهدافی مانند اشتغال زایی و افزایش بهره وری از اماکن و باشگاه های ورزشی داشته باشد.نقش باشگاههای خصوصی درورزش استان اهمیت بیشتری دارد بطوری که باشگاههای ورزشی خصوصی هسته اصلی آن به شمار می روند. ریشه اصلی توسعه ورزشی استانها در درون باشگاه های ورزشی خصوصی شکل می گیرد وزیرساخت اصلی صنعت ورزشی باشگاه هایی هستند که به مثابه کارخانه هایی تولیدی و بنگاههای اقتصادی در این صنعت عمل می کنند.
علاوه بر این ارتباط باشگاههای ورزشی با مراجع دولتی موضوعی است که هنوز هم در کشور بصورت کاملا مشخص تعریف نشده است. بنابراین دربسیاری موارد این موضوع بصورت معضلی اجتماعی نمود یافته و هزینه های زیادی دارد.
باشگاههای ورزشی خصوصی به دلایل مختلف نیازمبرم به حمایت ادارات کل ورزشی استانها دارند ولی مسئله با اهمیت اینست که رابطه ادارات کل و باشگاههای خصوصی باید بطور روشن وصریح تعریف و تبین شود.
هرباشگاه ورزشی خصوصی باید بطورمتوسط سه شغل ایجاد نماید . همچنین نسبت مشاغل مستقیم به غیرمستقیم نشان می دهد به ازای هر ۵ شغل ورزشی یک شغل مرتبط با ورزش در باشگاههای ورزشی ایجاد می گردد.
با بررسی درحوزه ورزشی دولتی مشخصا این بخش مشکلات وتنگناهایی پیش روی دارد. امروزه سازمانهای ورزشی ازلحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی درحد کمترازمطلوب نمود دارد. از اینرو بسیاری ازسازمانهای ورزشی که کاملا درمالکیت دولت هستند ودولتی اداره می گردند همانطور که اشاره شد با کمبود بودجه مواجه هستند .
در مجموع نتایج بررسی ها نشان می دهد دراستانهایی با درآمد پائین اقتصادی نشان داده که موفقیت خصوصی سازی باشگاههای ورزشی مستلزم ایجاد محیط مناسب است تا بخش خصوصی توانایی انجام کار در آن شرایط را داشته باشد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

82125614-70820188 1452006633_38138 139404061145209105576634 24337

یک دیدگاه