تاریخ خبر: ۰۵ آبا ۱۳۹۴
الو بامداد

الو بامداد

خیابانهای شهر خرم آباد نیاز به نظارت بازرسان و کارشناسان شهرداری دارد
اگربه وضعیت نظافت وعوامل مخاطره آمیز به خصوص درخیابان های حاشیه شهرو نزدیک به دامنه کوه های اطراف آن دقت شود، عدم توجه کافی به موضوعات مذکور به سرعت احساس می گردد.
بطورنمونه خیابان سوم قاضی آباد که درحاشیه شرقی قسمت جنوبی شهرو دردامنه کوه قرار دارد به سبب کمبود بارندگی درسال گذشته با خشک شدن تعداد زیادی از دختان کنار پیاده رو های آن روبرو گردیده و گذشته از ریخته شدن شاخه های خشک درختان یاد شده خطر سقوط اینگونه درختان عابرین را تهدید می نماید. بنابراین سکنه منطقه مذکور انتظار دارند بازرسانی ازطرف شهرداری تعیین واعزام گردند تا زمینه قطع درختان خشک شده وتعمیر جوی های آب نیمه روان و رفع عیوب آسفالت خیابان و پیاده روهای آنرا در اسرع وقت فراهم نمایند و زمینه امتنان سکنه را از دقت در انجام وظیفه آنرا فراهم سازند.
سید رضا رادفر

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

54012dc24880f.image 54012dc24880f.image 54012dc24880f.image 54012dc24880f.image

یک دیدگاه