تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴
مِنَه خِرّ حشمت اله آزادبخت

مِنَه خِرّ حشمت اله آزادبخت

منه خِرّ چَمی تا صو ئه خَوَر بی
وه خِرّ شونی که اِ ته ر کمر بی
وه خر دسی که چوی لیز کموتر
پنا بی خیفی اِ شو پرخطر بی
منه خر تینی گیریا لرزه داری
کِلِک هولی کِرَّداوت سفر بی
وه خر بالوش گرم بی چراخی
که تا بیتی تشر وا بی اثر بی
دس پِرپینه داری که وه ژاری
پرّ اِ دارایِ بی مرز هنر بی
دله خِرّ ساز سیل عاشقی که
هومال خوینیاوار چمر بی
منه خر دوچراخی که هِناوو
اِ برزی آسِمو هفتم اِ سر بی
کسی که شیره دل داتی دا بی
ئوه که گیون و دل داتی پدر بی

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

مدیری.... پارسایی شاعر

یک دیدگاه