تاریخ خبر: ۲۶ آبا ۱۳۹۴
سايه عمر حمید ایزد پناه

سايه عمر حمید ایزد پناه

بیا گلم که د دامن روزگار بمونی
توسی مه عطر امیدی توسی مه گرمی جونی
تو سی مه شوری و شعری تو سی مه حرفی و مهری
تو سی مه سایه عمری همیشه ورد زوونی
چی آهو هی و طرازی، چی شعله سرکش و نازی
د شرم وقتی می نشینی چی بید مجنونی
گل شقایق مه کاسه اشکنی حیفه
وسیل چش تو نشکیه دلم که دونم و دونی
مه پر هوس تر دی آسمون عشق تو نی ایمه
گری چی اور بهاری گری هنی زمسونی
بیا که بزم دلم بی چراغ عشق تو کوره
نسیم با و بیا تا غبار غم بنشونی
خدا و تو همه چی ده و مه هناسه سردی
« صفا» هوای تو داره اگر چه بارگرونی

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

مدیری.... پارسایی شاعر

یک دیدگاه