تاریخ خبر: ۰۴ مرد ۱۳۹۵
استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی

استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی

 

استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی

مشاور وزیر ورزش وجوانان درتوسعه منابع انسانی با تاکید به این نکته که زمان چندانی تا المپیک و پارالمپیک باقی نمانده است، گفت: مسئولین وزارت ورزش وجوانان همه تلاش خود را به کار گرفتند تا آئین نامه استخدام قهرمانان خارج ازنوبت درهیات دولت به تصویب برسد.

رحمت اله قلی پوردرخصوص تصویب آئین نامه استخدام قهرمانان ورزشی افزود: یازده مردادماه سال۱۳۷۶ مصوبه ای ازطرف هیات وزیران صادرشد که به سازمانها این اجازه را می داد تا خارج از نشرآگهی، قهرمانان را استخدام کنند اما با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری وبه موجب ماده ۴۴ این قانون، کلیه قوانین گذشته نقض واستخدام همه افراد درسازمان ها ونهادهای دولتی تنها بر اساس آزمون های استخدامی و مصاحبه تخصصی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل توسعه منابع انسانی وزیرورزش وجوانان ادامه داد: براساس این قانون قهرمانان نمی توانستند جذب نهادها و سازمانهای دولتی شوند اما خوشبختانه این قانون ناقض قوانین دیگر نبود چراکه مجدداً این موضوع را از دو سال پیش در دستورکارقراردادیم و با پیگیری های دکتر گودرزی وزیر ورزش وجوانان، درهیات دولت، شاهد تصویب آئین نامه استخدام قهرمانان خارج ازآگهی و آزمون هستیم.

وی با بیان اینکه قهرمانان ۳۹ رشته ورزشی می توانند جذب دستگاه های دولتی شوند،تصریح کرد: این آئین نامه شامل نفرات اول تا سوم بازی های المپیک، رقابت های آسیایی، نفرات اول و دوم رقابت های جهانی، کلیه نفرات تیم های ملی فوتبال، بسکتبال و والیبال درصورت کسب قهرمانی جهان و یک فرزند قهرمان پارالمپیک رشته های تیمی وانفرادی می شود.

قلی پوردرهمین ارتباط عنوان داشت: قهرمانان می توانند با تعریف ارائه شده ازوزارت ورزش وجوانان وبرخورداری ازشرایط حداقلی استخدام، تائیدیه بگیرند و درسازمانهایی که سهمیه استخدامی دارند، مشغول به کارشوند.

مشاوروزیر ورزش وجوانان درتوسعه منابع انسانی با تاکید به این نکته که فرصت چندانی تا المپیک و پارالمپیک باقی نمانده است اظهارداشت: دکترگودرزی ومسئولین وزارت ورزش و جوانان همه تلاش خود را به کار گرفتندتا این آئین نامه پیش ازآغاز المپیک وخارج ازنوبت در هیات دولت به تصویب برسد تا کمکی باشد درکنارسایر پاداش های مادی ومعنوی قهرمانان ورزشی کشور.

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

1466052999 139507091203073368796914 82161720-70887748 139511010850147359744124[1]

یک دیدگاه