تاریخ خبر: ۱۷ آذر ۱۳۹۴

بهشت هشتم

عشق تو در باورم گل کـــرده است
همچو می درساغرم گل کرده است
اشتیاق پر کشیــــــــدن تا خــــدای
باتو در بال وپرم گـــــــل کـــرده است
باغـــــــزل هایی زجنس آفــــــــتاب
نام تو در دفــــترم گـــــل کرده است
باز امشب باغــی از احسـاس ترد
در زبان قاصرم گـــــــل کـــــرده است
چون شمــیم شبنم و باران عشق
آسمان در منظرم گـــل کـــرده است
باز یادت ای بهـــــشت هشتمین
در دل چون کفتــــرم گل کرده است

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

5 (2) 6 (5)

یک دیدگاه