تاریخ خبر: ۲۴ آذر ۱۳۹۴
تروریسم دردِ مشترک جهانیان

تروریسم دردِ مشترک جهانیان

نگرانی جهانی ازگسترش دامنه ی تحرکات گروه های تروریستی درحال افزایش است.
گسترش این پدیده ی سیاه وشوم درزمان حاضر به عنوان دردی مشترک، جهان اسلام وغرب را تهدید می کند، دردی که درمان آن در گرو همکاری فزاینده ی بین المللی است.
صدای انفجارهای تروریستی هر روز ازگوشه و کنار جهان به گوش می رسد. آنهایی که تا مدت ها پیش خطرتحرکات تروریستی راتنها متوجه کشورهای خاورمیانه می دانستند امروزتهدید جهانی ناشی از گسترش شبکه های افراطی گری را با چشم خود مشاهده می کنند.
اکنون، گروه های تروریستی با نامهای گوناگون و روش های هراس افکنانه ی مختلف تنها محدود به منطقه ی جغرافیایی خاصی نیستند.
شاید اگرچهارسال پیش با افراط گرایی برآمده درعراق و سوریه برخوردی قاطعانه صورت می گرفت پدیده ی تروریسم به معنای امروزی اجازه خودنمایی پیدا نمی کرد.
بی توجهی به پیامدهای ناشی ازگسترش شبکه های دهشت افکن درسوریه و سپس عراق زمینه را برای پیدایش و قدرت نمایی گروه هایی از این دست فراهم کرد.
دراین میان، گروه تروریستی داعش شناخته شده ترین این گروه ها به شمار می رود، گروهی که فیلمبرداری وانتشارصحنه های وحشیانه ای همچون کشتار جمعی، سر بریدن و درآتش سوزاندن تنها گوشه یی از جنایت های ضدبشری آنها است.
جدی نگرفتن این پدیده ی شوم باعث شد تا دست کم۳۰ هزارتروریست خارجی ازسال ۲۰۱۱ در کشورهای سوریه وعراق دست به اقدام های تروریستی بزنند. پس ازاین غفلت بزرگ، پهنه ی تحرکات گروه دهشت افکن داعش به مرزهای این ۲ کشور محدود نماند وکشورهای منطقه و فرامنطقه را فراگرفت.
یک هفته پیش ازرخدادهای خونین پاریس، بیروت نیز مورد هجوم شدیدترین حمله های متجاوزان دهشت افکن داعش قرارگرفت. هرچند لبنان در طول سال های گذشته بارها هدف انفجارهای تروریستی قرار گرفته است اما در انفجارهای متعدد اخیرکه در نوع خود بی سابقه بود ۴۳ تن کشته شدند.
چند هفته پیش بود که پاریس بی سابقه ترین حمله های تروریستی را در تاریخ خود تجربه کرد؛ چند انفجار و حمله ی مسلحانه ی همزمان که هفت منطقه ی این شهر را به آتش کشید و ۱۲۹ تن را قربانی کرد.
پیشترنیز دراین شهرگروهی ازافراد مسلح با حمله به دفترهفته نامه ی «شارلی ابدو» ۱۲ تن را کشتند.
با استناد به نمونه های ارایه شده می توان دریافت که تروریسم دردی مشترک است که جهان را تهدیدمی کند، پس برای رویارویی با آنهم لازم است عزم و اقدامی جهانی شکل بگیرد. اما نگاهی به تجربه سال های گذشته نشان می دهد که هر زمان که موضوع مبارزه با تروریسم مطرح شده است، رویکردهای سخت ونظامی برای مقابله با گروه های تروریستی مدنظرقرارگرفته است.هرچند نمی توان براهمیت این روش ها بویژه درکوتاه مدت چشم پوشی کرد اما مساله اینجاست که اتکای صرف به اقدامات نظامی و تلاش نکردن برای از بین بردن ریشه های تروریسم خود می تواند در دامن زدن به آن نقش داشته باشد.
به نظر می رسد اگر دور تازه مبارزه با تروریسم بار دیگر بر مدار حرکت در مسیر گذشته باشد، راه به جایی نخواهد برد.
درکناراقدام های جنایتکارانه ی گروه های تروریستی در جهان اما صورت دیگر تروریسم، «تروریسم دولتی» است، نوعی ازتروریسم که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود.
کشتار بیرحمانه ی مردم بیگناه فلسطین طی بیش از۶ دهه، نمونه ای ازتروریسم سازمان یافته و دولتی است که رژیم صهیونیستی آنرا دنبال می کند.بنابراین، برخورد سلیقه یی باگروه های تندرو وتمایزمیان تروریسم خوب و بد، گسترش دامنه ی تحرکات آن ها را در پی خواهد داشت. تروریست به کسی گفته می شود که از راه هراس افکنی، خشونت وخونریزی درپی برآورده ساختن خواسته ها وارزش های مورد نظرخود است. هرچندلزوم عملیاتی نظامی وهماهنگ بین المللی به منظور نابودی این پدیده ی سیاه و شوم بیش ازپیش احساس می شود اما خشکاندن ریشه ی این دردمشترک جهانی مستلزم تغییرتفکر افراد تندرواست، موضوعی که بدون شک زمانبر خواهد بود.
منبع: ایرنا : گروه پژوهش و تحلیل خبری

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

6 (8) 5 (2) 6 (4)

یک دیدگاه