تاریخ خبر: ۲۴ آذر ۱۳۹۴
اصول انتخاب روش تدریس کبری مرادی

اصول انتخاب روش تدریس کبری مرادی

لازمه ی معلمی، علم وهنروعشق است وبه دنبال آن خلاقیت که بدون این ابزارولوازم مؤثر آموزشی نمی توان به رسالت عظیم آموزشی خود، یعنی فراهم کردن زمینه های مطلوب برای رشد وشکوفایی استعدادهای دانش آموزان دست یافت ودرهای سعادت و کامیابی را یکی یکی برروی آنها گشود.
از این رو، هر معلمی برای باید با روشهای مختلف تدریس چون روش سخنرانی ، روش پرسش و پاسخ ، روش حفظ و تکرار یا بازگویی ، روش حل مسأله ،روش تجربی ، روش نمایشی، روش نقش ، روش پروژه ، روش بحث گروهی ومانند آن آشنا باشد وبداند که هر کدام از روشهای موجود ممکن است با توجه محتوای درس و نوع دانش آموزان مورد نظر از کارآیی ویژه ای برخوردار باشد. با وجود این دست اندرکاران مسائل تربیتی درفرایند تدریس روشهای ترکیبی و تلفیقی را بر روشهای ویژه ترجیح می دهند.
روشهای ارائه آموزش ، معمولاً پس ازتعیین هدفهای آموزشی نوع درس و سن دانش آموزان انتخاب می شوند. دانستن این مطلب که در طراحی آموزشی باید به دنبال یاد دادن کدام مهارتها و قابلیتها بود از اهمیت به سزایی برخوردار است. به علاوه تبحر در ایجاد انگیزه در دانش آموزان، نقش فوق العاده ای در کارآیی برنامه های آموزشی ایفا می کند. باید افزود که انگیزه در یادگیری و فعالیتهای مربوط به آن , به این دلیل با ارزش است که بدون آن
بهترین روشهای آموزش وسودمندترین شیوه های تدریس عملاً بی اثر خواهد ماند.
صاحبنظران تعلیم وتربیت درانتخاب روش تدریس به اصولی که می توانند راهنمای معلمان باشند اشاره هایی داشته اند که بعضی از این اصول به شرح زیر است:
۱ـ اصل رشد و آمادگی: به این معنی که در انتخاب روش باید به سن, استعداد توانایی و درک و فهم دانش آموزان توجه شود.
۲ـ اصل رغبت: به این معنی که انتخاب روش تدریس باید با توحه به علاقه و رغبت دانش آموزان انتخاب شود.
۳ـ اصل فعالیت : یعنی اینکه روش تدریس باید دانش آموزان را به تفکر، همکاری کوشش و فعالیت ترغیب کند.
۴ـ اصل راهنمایی: به این معنی که درجریان تدریس دانش آموزان را باید ازاموردانسته وآشنا به امورندانسته وناآشنا هدایت کرد.
۵ـ اصل موفقیت : به این معنی که روش تدریس باید چنان انتخاب شود که دانش آموزان احساس موفقیت کنند.
۶ـ اصل استفاده از حواس مختلف: یادگیری بسیاری از موضوعها وقتی مؤثر تر و مفید تر و با دوام تر خواهد بود که دانش آموزان در جریان تدریس حواس مختلف خود را به کار گیرند.
۷ـ اصل داشتن معلومات لازم و کافی: به این معنی که معلمی که به دانش و اطلاعات کافی مجهز نباشد و از هستی بخشی نداشته باشد نخواهد توانست که هستی بخش باشد.
۸ـ اصل تفاوتهای فردی: به این مفهوم که دانش آموزان از نظر استعداد، فهم مطلب ,توانایی و سرعت یادگیری با هم اختلاف وگاه تفاوتهای بارزی دارند که در تدریس هر مطلب یا موضوع باید به آن توجه داشت.
رعایت اصول بالا موجب می شود که :
الف ـ معلمان ، آفریننده تر، مبتکرتر شده و با تغییر روشهای خود زمینه مناسبتری برای یادگیری دانش آموزان با استعدادهای گوناگون ومتفاوت فراهم آورند.
ب ـ به اقتضای هدفهای آموزشی و خصوصیات دانش آموزان از روشها و فنون متنوع آموزشی بهره گیرند.
ج ـ در ایجاد جاذبه کافی ، جلب توجه و بر انگیختن دانش آموزان به درس تواناتر شوند.
همچنین توجه به اصول بالا باعث می شوند که :
الف ـ دانش آموزان فعالتر و کوشاتر شده
ب ـ با شور و شوق بیشتری سرگرم یادگیری شوند
ج ـ اطلاعات و مهارتهای لازم راسریعتر و عمیقتر کسب کنند
د ـ به گونه ای خلاق ذهن خود را به کار اندازند و تواناتر درخدمت خلاقیت و نوآوریهای فردای کشور قرار گیرند.
به نظر صاحبنظران ومتخصصان تعلیم وتربیت، استفاده ازروشهای مناسب ومطلوب درارائه درس نه تنها دانش آموزان را برسرشوق و ذوق آورده وانگیزه ی یادگیری را درآنها تقویت می کند، بلکه معلم رادرتبدیل محیط کلاس به جامعه ای کوچک و دلپذیرتواناترمی کند.
درنتیجه ی ایجاد وپیشرفت چنین محیط هایی است که حس کنجکاوی دانش آموزان بر انگیخته شده، ارتباط وهمکاری دوجانبه ی معلم و دانش آموز بیشتر شده به تفاوتهای فردی توجه خاصی می شود وفعالیتهای یادگیری دانش آموزان به تدریج به صورت افرادی متفکر انتقادکننده وتحلیلگر پرورش یافته ومعلومات ومهارتهایی که کسب می کنند رابطه ای تنگاتنگ با زندگی واقعی آنها دراجتماع پیدا می کند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image

یک دیدگاه