ادب و هنر

شروع طوفان

شروع طوفان امیر وحیدی میان آتش و باران، مرا صدا می کرد کسی که دلهره هایش، شروع طوفان بود و بیت بعد که باران گرفت و شاعر مُرد و اشک های زیادی که زیرِ باران بود کسی شبیه من و ضَجه های تنهایی کسی که مثل نَفَس های من، گریزان بود شبیه یک تنِ بی […]

گذر زمان

گذر زمان انتخابی از دیوان ذو النور شیرزاد ذو النوری از برای غم من صحنه دنیا تنگ است گر علاجش نکنم روز و شب اندر جنگ است باغ و بستان همه از بوی تو سبزند و قشنگ بی رخ ماه تو دنیا همه جا بی رنگ است من از آن کاسه چشم سیه ات می […]