استادایرج کاظمی

دکترمحمد معین، معین فرهنگ و ادب پارسی و رئیس لغتنامه دهخدا

دکترمحمد معین، معین فرهنگ و ادب پارسی و رئیس لغتنامه دهخدا

دکترمحمد معین، معین فرهنگ و ادب پارسی و رئیس لغتنامه دهخدا هرکس گذرش به آستانه اشرفیه بیافتد، اگراندک آشنایی وسلوک فرهنگی را درذات خود داشته باشد،سری به مزاریا آرامگاه دکترمحمد معین خواهد زد وفاتحه ای از بن جان وسویدای رحمت درون به روح پاک و اندیشه تابناک وی خواهد فرستاد. آستانه اشرفیه درحقیقت مزار امامزاده […]

سخنی درباره کتاب شناسی استان لرستان

سخنی درباره کتاب شناسی استان لرستان

سخنی درباره کتاب شناسی استان لرستان کتاب شناسی استان لرستان کاری است از استاد عظیم وارسته پژوهشگر و محقق پرکار دیارمان که سالیانی دراز در تدوین و تنظیم و تألیف آن رنج برده تا آن را به سامان رسانده و با این کار خدمتی شایسته را در معرفی و شناخت آثاری که به نوعی لرستان […]