المپیاد

لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور

لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور

رییس دانشگاه لرستان خبر داد: لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور رئیس دانشگاه لرستان ازبرگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگرغرب کشوردراین دانشگاه خبرداد. خسرو عزیزی با اشار به برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد وایثارگرغرب کشوردر استان لرستان اظهار داشت: این المپیاد ازتاریخ ۱۱ لغایت ۱۷ اسفند ماه سال جاری به […]