اما و اگر

ورزش صبحگاهی، اما و اگرها

ورزش صبحگاهی، اما و اگرها

ورزش صبحگاهی، اما و اگرها به قلم جواد سلیمانی ورزش صبحگاهی ازجمله فعالیتهای پرطرفدارهمگانی است که درتمام پارک‌ها و ورزشگاه‌ها و در ایستگاه‌های ورزشی می‌تواند به‌صورت انفرادی و گروهی انجام شود.اما آیا به راستی ورزش صبحگاهی به آن صورت که همگی فکر می کنند مفید است؟ سعی می کنیم فواید و مضرات ورزش همگانی را […]