امیر وحیدی

شروع طوفان

شروع طوفان امیر وحیدی میان آتش و باران، مرا صدا می کرد کسی که دلهره هایش، شروع طوفان بود و بیت بعد که باران گرفت و شاعر مُرد و اشک های زیادی که زیرِ باران بود کسی شبیه من و ضَجه های تنهایی کسی که مثل نَفَس های من، گریزان بود شبیه یک تنِ بی […]