بخش دوم

بخش دوم آخرین سیاه چادر/استادایرج کاظمی

بخش دوم آخرین سیاه چادر/استادایرج کاظمی

آخرین سیاه چادر نقش آفرینی زنان عشیره ای در قوام و پایداری بنیان خانواده درجوامع سنتی (بخش دوم) درلرستان ازقدیم الایام معروف بود که می گفتند که برای فلان فرد یا فلان کس بیت بسته اند. کاری که به خواسته مراد بک مورد بحث نوازندگان محلی که خواننده هم بودند، برای قدم خیر بیت ساخته […]