بهزادیاراحمدی

خرم آباد (شهر چاله ها)

خرم آباد (شهر چاله ها)

خرم آباد (شهر چاله ها) چند روز قبل به خاطرترکیدن لوله آب فشارقوی درخیابان شریعتی شهرخرم آباد درچند نقطه خیابان، چاه ها وچاله های عمیقی ظاهر شد. البته با پیگیری مسئولین مربوطه این مشکل جدی حل گردید، اما نکته قابل توجه رها کردن این فرو رفتگی ها و نشست ها به حال خود است. در […]