تصویری

گزارش تصویری بامداد لرستان از گردهمایی “ماشین باز” های خرم آباد ( سجاد حسن زاده خبرنگار افتخاری بامداد لرستان)

گزارش تصویری بامداد لرستان از گردهمایی “ماشین باز” های خرم آباد ( سجاد حسن زاده خبرنگار افتخاری بامداد لرستان)

گزارش تصویری بامداد لرستان از گردهمایی “ماشین باز” های خرم آباد ( گزارش تصویری از سجاد حسن زاده خبرنگار افتخاری بامداد لرستان) این گردهمایی روز جمعه هفته گذاشته در مکان بام شهر خرم آباد برگزار شد.