تفکر

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی تفکر بسیجی است

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی تفکر بسیجی است

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی تفکر بسیجی است مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان گفت: تفکر بسیجی موجب خدمت و پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است. محمد برامکی روز یکشنبه درنشست خبری تشریح جزئیات اردوهای جهادی لرستان افزود: در طول انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و در طول سازندگی های پس از آن، هر جا بسیج و سپاه […]

تضایف افلاتونی در هملت شکسپیر

تضایف افلاتونی در هملت شکسپیر

تضایف افلاتونی در هملت شکسپیر زایش انسان چهارم آنگونه که درکیهان شناسی (تفکر) افلاتونی رایج ومستقر است، انسان وسایرموجودات در عوالم وجهان های متعدد ومتضایفی به سرمی برند که یک سامانه سلسله مراتب گون برآنها حاکم است وتشکیک درمراتب ازجهان وعالم آرمانی یا صورمثالی یا ایده ها که برترین و بهترین هاست آغازشده وبه جهان […]