تهران

جذر و مد های اوایل حکومت قاجار از نگاه عبداله مستوفی «مولف شرح زندگانی من»بخش دوم( تهران پایتخت ایران می شود)

جذر و مد های اوایل حکومت قاجار از نگاه عبداله مستوفی «مولف شرح زندگانی من»بخش دوم( تهران پایتخت ایران می شود)

جذر و مد های اوایل حکومت قاجار از نگاه عبداله مستوفی «مولف شرح زندگانی من»بخش دوم( تهران پایتخت ایران می شود) بقلم استاد ایرج کاظمی آغا محمدخان درسال ۱۲۰۰ هجری قمری درتهران تاجگذاری کرد ودرهمین سال هم تهران پایتخت شد وچون فرزندی نداشت بابا خان پسرحسینعلی خان جهانوررا به ولیعهدی برگزید که همین بابا خان  […]