تیموراحمدوند

نامه ای به یک دوست سلام سید گرامی دوست عزیزم

نامه ای به یک دوست سلام سید گرامی دوست عزیزم

نامه ای به یک دوست سلام سید گرامی دوست عزیزم می دانم که می دانی علی رغم تقسیمات غلطی که دیگران برای فاصله بین افراد جامعه ایجاد کرده اند چیزی بین من وشما ودیگر دوستان مشترکمان فاصله ها را برمی داشت که هیچ تعریفی خصوصا ازنوع سیاسی اش نمی توانست مانع آن شود و آن […]

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم همین روزهای اخیر در فضاهای مجازی، یکی از هموطنان مطلبی منتشر کرده بود با این عنوان: افسرارتش ترکیه که موفق بفرار شد، افشاءکرد: اردوغان مرشد فکری و حامی مالی گروه تروریستی داعش اصل مطلب چنین بود: یکی ازافسران ارتش ترکیه که قبل از دستگیری موفق به فرار شده […]