حمید ایزدپناه

به یاد همسفران ره خراب آباد……….حمید ایزدپناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بامداد لرستان بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه)

به یاد همسفران ره خراب آباد……….حمید ایزدپناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بامداد لرستان بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه)

به یاد همسفران ره خراب آباد… حمید ایزد پناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه) آنان که برای فرهنگ کار می کنند و به پایداری و مانایی آن می اندیشند، به گردن جامعه حق پیدا می کنند. تلاش ارزنده اش برای گردآوری فرهنگ لرستان و معرفی آن […]