سیاست

سخن مدیرمسئول: سیاست پایش را از فرهنگ بیرون بگذارد

سیاست پایش را از فرهنگ بیرون بگذارد درشماره گذشته درمطلبی که به روح مرحوم معصومه ذباح تقدیم شد، برلزوم تقدیرازچهره های فرهنگی تاکید شدونیزاشاره ای کوتاه رفت براینکه سیاست زدگی فرهنگ باعث می شود تا فرهنگ مدیران اصیل جامعه درچالش های فرهنگی چهره های کم رنگی پیدا کند ومدیران فرهنگی بجای اینکه به مقوله فرهنگ، […]