طنز

شعر طنز عیدی خوانندگان خوب بامداد لرستان به قلم استاد ایرج کاظمی

شعر طنز عیدی خوانندگان خوب بامداد لرستان به قلم استاد ایرج کاظمی به پایان سال۱۳۹۴ وآغازسال ۱۳۹۵ خورشیدی نزدیک می شویم. بوی عید همه جا را فرا گرفته ورایحه شام مشتاقان نوروزی را معطر کرده است. ایام عید برای طبقه کارمند ودانش آموزودانشجو وفرهنگیان فرصتی است که فشار کارچند ماه زمستان وکلاس رفتن ودرس گفتن […]