عشق

استاد محمد حسن کاکاوند هنرمندی از تبار عشق

استاد محمد حسن کاکاوند هنرمندی از تبار عشق

استاد محمد حسن کاکاوند هنرمندی از تبار عشق با عشق درای تا عجب ها بینی فرهنگ وهنرمقوله بسیارمهم وتاثیرگذاری است که ارکان هویت یک جامعه راتشکیل می دهد. لرستان نیز به عنوان عضوی ازپیکره ایران بزرگ با تاسی ازفرهنگ وهنرغنی به نوبه خودتاثیر گذار بوده است. سابقه تمدن تاریخی لرستان به دوره کاسیت ها حدود […]

موسیقی لرستان تلفیقی از عشق و هنر

موسیقی لرستان تلفیقی از عشق و هنر

موسیقی لرستان تلفیقی از عشق و هنر بر خلاف شتاب مدرنیته شدن و در میان دنیای هزار رنگ امروزی، هنوز هم می توان تار و پودی از جنس عشق و هنر با نوای طنین اندار موسیقی لری رادر میان آیین ها، باورها، اعتقادات و ادبیات شفاهی مردم لرستان به وضوح مشاهده کرد. به گواه یافته […]

نوروز می آید می توان بخشید وعشق را تقسیم کرد

نوروز می آید می توان بخشید وعشق را تقسیم کرد بتول صادقی به روزهای پایانی سال ۹۴ رسیده ایم. روزها را در حالی سپری می کنیم که یکسال دیگر ازتقویم عمرمان ورق می خورد. برگ برگِ این تقویم را پشت سرگذاشتیم وبه برگ آخرنزدیک می شویم. فرقی نمی کند راه را درست رفته باشیم یا […]