علم

علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند

علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند

علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند ما با مهندسین و پزشکان دارای مشکلات قامتی چه باید بکنیم؟ جواد سلیمانی دردوران کهن افتخارملتها به جنگها بود وقهرمانان مردم، سربازان میدان جنگ واینک قهرمانان را باید درمیدان های ورزشی والمپیک ها جستجو کرد وغرورملت ها  دردست ورزشکاران و قهرمانان هرملتی است که ورزشکاران […]