قلم

کابوس/به قلم هوشنگ جودکی

کابوس/به قلم هوشنگ جودکی

کابوس یک بعدازظهر دلپذیر بهاری، سرم را به شیشه مغازه پرنده فروشی چسباندم و به قناری زیبا که توی قفس تنگ خود این طرف و آن طرف می پرید وگهگاه نغمه ای غمگین سر می داد، خیره شدم. مدت ها بود که این قناری دلم را برده و فکرم را به خود مشغول کرده بود، […]

استاد شکارچی در یک نگاه /به قلم حمید کبودی

استاد شکارچی در یک نگاه /به قلم حمید کبودی

استاد شکارچی در یک نگاه به قلم حمید کبودی   درآخرین روزهای سرد دی ماه، نوای گرم ودل انگیزآرشه کمانچه سلاطین کمانچه زاگرسیان دردیار زاگرس طنین اندازومردمان این دیاررا به وجد آورده وهمی برخود بالیدند به خاطرچنین اساتید بزرگی واینچنین ذوق وهنراصیل که دروجود تک تک مردمان این دیارنهفته است. استاد علی اکبرشکارچی به همراه […]