ما

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم همین روزهای اخیر در فضاهای مجازی، یکی از هموطنان مطلبی منتشر کرده بود با این عنوان: افسرارتش ترکیه که موفق بفرار شد، افشاءکرد: اردوغان مرشد فکری و حامی مالی گروه تروریستی داعش اصل مطلب چنین بود: یکی ازافسران ارتش ترکیه که قبل از دستگیری موفق به فرار شده […]

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است گاهی به این فکرمی کنم که شهدای ابتدای انقلاب چه روزگارخوبی را تجربه کرده اند چه در زمان ومکان مناسبی بوده اند. خوش به حالشان یک وقت فهمیدم که قرار بوده سال ۴۷ آل احمد ودکتر شریعتی با هم به حج بروند یا اینکه شهید مطهری گفته […]