مبلمان

ورزش همگانی، توسعه پایدارو همه جانبه کشور

ورزش همگانی، توسعه پایدارو همه جانبه کشور

ورزش همگانی، توسعه پایدار و همه جانبه کشور جواد سلیمانی درجامعه شهری که درآن پدران ومادران، درکنارفرزندان به ورزش بپردازند تحت هررشته و به هرنحو، مسلما چارچوب خانواده رعایت شده وباعث تحکیم وپایداری خانواده می گردد و نتیجه آن جامعه ای سالم ازهرجهت چه روحی ، روانی وچه جسمانی است. راهکارهایی عملی برای نزدیکتر شدن […]