مخترعین

همایش مخترعین لرستان تقویت کننده استان در برنامه های پایلوت اقتصاد مقاومتی

همایش مخترعین لرستان تقویت کننده استان در برنامه های پایلوت اقتصاد مقاومتی

همایش مخترعین لرستان  تقویت کننده استان در برنامه های پایلوت اقتصاد مقاومتی یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور محترم دکتر روحانی به استان لرستان، تأسیس یک شهرک صنعتی در خرم‌آباد به عنوان صنعت تکمیلی پتروشیمی استان بود. در صورتی که دو سال قبل از سفرایشان، رئیس دفترتوسعه‌ی صنایع تکمیلی پتروشیمی، توافق تأسیس دوشهرک تخصصی وابسته […]