مدار آور

تعقیب و گریز دست فروشان و ماموران شهرداری رشته ای مدال آور برای المپیک

تعقیب و گریز دست فروشان و ماموران شهرداری رشته ای مدال آور برای المپیک

تعقیب و گریز دست فروشان و ماموران شهرداری رشته ای مدال آور برای المپیک اگرتعقیب و گریز دست فروشان و ماموران شهرداری رشته ای در المپیک شود حتما مدال خواهیم آورد. چند روز قبل درخیابان امام خمینی شهر خرم آباد از کنار یک دست فروش رد شدم که سالها در دنیای کثیف اعتیاد زندگی می کرده […]