مدیرمسئول

روز خبرنگار ودغدغه های این شغل

روز خبرنگار ودغدغه های این شغل

روز خبرنگار ودغدغه های این شغل روزخبرنگار باز هم آمد و رفت. ازسال قبل تا امسال در این روز، خبرنگاران همچنان ثابت قدم و استوار درعرصه های خبری استان حضورفعال داشتند. هرجا که حادثه ای بود، هرجاگامی برای توسعه استان برداشته شد وهر جا که نسیم امیدی می وزید آنجا خبرنگاری هم بود که خبرش […]

سیل که گناهی ندارد  ما آماده نیستیم

سیل که گناهی ندارد ما آماده نیستیم

سیل که گناهی ندارد  ما آماده نیستیم باز باران با ترانه  می زند بر بام خانه…. یادداشت مدیرمسئول ترانه باران زیباترین و دل انگیزترین ترانه طبیعت است بخصوص دربهاران که سبزی وطراوت وزیبایی را صدچندان می کند اما، اگرتبدیل به سیل نشود و سیلاب به راه نیفتد. اگر درخرم آباد ، آب داخل منازل مردم […]

سخن مدیرمسئول: سیاست پایش را از فرهنگ بیرون بگذارد

سیاست پایش را از فرهنگ بیرون بگذارد درشماره گذشته درمطلبی که به روح مرحوم معصومه ذباح تقدیم شد، برلزوم تقدیرازچهره های فرهنگی تاکید شدونیزاشاره ای کوتاه رفت براینکه سیاست زدگی فرهنگ باعث می شود تا فرهنگ مدیران اصیل جامعه درچالش های فرهنگی چهره های کم رنگی پیدا کند ومدیران فرهنگی بجای اینکه به مقوله فرهنگ، […]