مشاور

استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی

استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی

  استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی مشاور وزیر ورزش وجوانان درتوسعه منابع انسانی با تاکید به این نکته که زمان چندانی تا المپیک و پارالمپیک باقی نمانده است، گفت: مسئولین وزارت ورزش وجوانان همه تلاش خود را به کار گرفتند تا آئین نامه استخدام قهرمانان خارج ازنوبت درهیات دولت به تصویب برسد. […]

مهندس ذکایی : علت تعریف این پروژه در اطراف دریاچه کیو مشاهده تمام چشم انداز دریاچه  و کوه های اطراف آن بوده است

مهندس ذکایی : علت تعریف این پروژه در اطراف دریاچه کیو مشاهده تمام چشم انداز دریاچه و کوه های اطراف آن بوده است

گفت و گوی اختصاصی بامداد لرستان با مشاور طرح هتل ۵ستاره کیو: علت تعریف این پروژه در اطراف دریاچه کیو مشاهده تمام چشم انداز دریاچه و کوه های اطراف آن بوده است همه ایران زیباست ولی دربعضی نقاط این استان خداوند زیبائیها والطاف بی نهایتی را درمحیط طبیعی به ودیعه گذاشته است که شاید درخیلی ازاستان […]