میرسانیم

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم

بمانید تا ما هم خودمان را برسانیم همین روزهای اخیر در فضاهای مجازی، یکی از هموطنان مطلبی منتشر کرده بود با این عنوان: افسرارتش ترکیه که موفق بفرار شد، افشاءکرد: اردوغان مرشد فکری و حامی مالی گروه تروریستی داعش اصل مطلب چنین بود: یکی ازافسران ارتش ترکیه که قبل از دستگیری موفق به فرار شده […]