همگانی

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش بامداد لرستان شماره ۷۴۲ به قلم : جواد سلیمانی درتمامی دنیا این ورزش است که کمک حال دولت ها وشهرداری هاست. ورزش همگانی نماد توسعه وامنیت پایدارهرکشوری است و اصل درآمدزایی در ورزش یکی ازاصول ابتدایی برای رشد وتعالی ورزش درکل جهان محسوب می شود. در آماری […]

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی /بقلم جواد سلیمانی

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی /بقلم جواد سلیمانی

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی بقلم جواد سلیمانی ازوظایف دولتها وشهرداریها اجرای صحیح مبلمان شهری است که یکی ازاجزای مبلمان شهری توجه ویژه به امرورزش همگانی است. توجه به امرورزش همگانی موجب تشویق وترغیب اعضای جامعه برای رفتن به سمت ورزش می شود که درنهایت به بسط وتوسعه این موارد به سمت جامعه ای […]