هواپیما

لابردنگ: گاهی با کمترین هزینه می توان در معرض دید عموم قرار گرفت…..! بقلم: تیمور احمدوند

لابردنگ: گاهی با کمترین هزینه می توان در معرض دید عموم قرار گرفت…..! بقلم: تیمور احمدوند

گاهی با کمترین هزینه می توان در معرض دید عموم قرار گرفت…..! تیمور احمدوند صدای خنده ی بلند چند نفر ازهمکاران از اتاق هم جوار توجهم را جلب کرد، لحظاتی بعد یکی از آنها را دیدم ، پرسیدم ماجرای این خنده های بلند چه بود . در حالیکه تلاش می کرد تصویری را از روی […]