پارساییشاعر

صحنه ی تلخ مردن…….

صحنه ی تلخ مردن…….

صحنه ی تلخ مردن……. م ی روم در اندوه نگاه آئینه ها چهره مردن را می زند بر رخ پوسیده نشان تیرگی شب چه بود در شب مهتابی که بود جز من و تو چه کسی کینه به قلب تونشاند می روم سمت فراموش شده ها می روم، تا آغوش خدا برهاند درد را ببرد […]