پیری

با ورزش  به پیری نه بگوئیم

با ورزش به پیری نه بگوئیم

با ورزش به پیری نه بگوئیم   قبل ازاینکه وارد بحث اصلی شوم یک هشداربه عزیزانی که یکی ازوالدین یا هردوی آنها به بیماری مبتلاهستند. چون بعضی ازبیماریها ارثی می باشند، سعی کنید در اولین فرصت با درمیان گذاشتن بیماری والدین خود به پزشک مراجعه تا با یک آزمایش ساده از سالم بودن خود مطمئن […]