کشتی

رییس هیأت کشتی لرستان :  کشتی فرنگی لرستان سال آینده  لیگ برتری می شود

رییس هیأت کشتی لرستان : کشتی فرنگی لرستان سال آینده لیگ برتری می شود

رییس هیأت کشتی لرستان تاکیدکرد: کشتی فرنگی لرستان سال آینده  لیگ برتری می شود پس ازانتخاب وحید والیزاده مرادی بعنوان رییس هیأت کشتی لرستان برآن شدیم تا درهمین ابتدای کارکه هنوزکارجدی وی با کشتی لرستان آغازنشده است درمورد برنامه های چهار ساله وی گفتگویی را  با ایشان داشته باشیم  که درذیل ماحصل گفت وشنود خبرنگار […]

12